Besteksvormen en -controle

Met de RAW-systematiek zijn diverse besteksvormen mogelijk. Door deze variatiemogelijkheden is de RAW-systematiek een breed inzetbaar systeem.

De verschillende soorten RAW-bestekken zijn:

  • RAW-bestek: een werk wordt in zijn geheel in één keer opgedragen en daarna volgens de planning van de aannemer uitgevoerd.
  • RAW-raamovereenkomst: de aard van de werkzaamheden en de prijs per eenheid zijn vooraf bekend. Omvang en tijdstip kan variëren en het werk wordt in gedeelten via deelopdrachten opgedragen.
  • RAW-beeld-/prestatiebestek: bij deze contractvorm worden de gewenste resultaten vastgelegd aan de hand van kwaliteitseisen voor de openbare ruimte.

RAW bestek: de kenmerken

Een RAW-bestek dient als informatiedrager en contractdocument tussen opdrachtgever en aannemer. De verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de risico`s van beide contractpartners zijn op een evenwichtige wijze afgebakend.

Het RAW-bestek kenmerkt zich door:

  • Standaardindeling
  • Staat met resultaatsverplichtingen
  • Standaardregeling voor de betaling van het werk
  • Inschrijvingsstaat
  • Scheiding tussen productiegebonden en niet-productiegebonden kosten

RAW-raamovereenkomst

Kenmerkend voor de totstandkoming van een RAW-raamovereenkomst is dat er een grote mate van onzekerheid bestaat over de aard en omvang van de totale prestatie, van tijd en locatie voor specifieke werkzaamheden en over de contractprijs. De opdrachtgever sluit met de aannemer een overeenkomst af waarbij de aannemer op afroep in deelopdrachten bepaalde werkzaamheden tegen de vooraf overeengekomen prijzen per eenheid uitvoert. Een voorbeeld is gladheidsbestrijding. Vooraf is niet te bepalen hoe vaak het glad wordt en wanneer en hoe vaak er gestrooid moet worden. De hoeveelheid wordt dus tijdens de uitvoering van het werk bepaald. De RAW-raamovereenkomst biedt dan uitkomst.

Lees meer over de RAW-raamovereenkomst in het artikel RAW-raamovereenkomst nader toegelicht.

Beeldkwaliteit in een RAW-bestek

Binnen de RAW-systematiek vindt u mogelijkheden om onderhoudsbestekken op te stellen op basis van kwaliteitseisen voor openbare ruimte. Deze contractvorm zien we vooral bij groenvoorzieningen, onkruidbeheersing op verhardingen en zwerfafval en veegvuilbeheersing. Het voornaamste kenmerk is dat niet meer wordt omschreven wanneer en hoe vaak iets gedaan moet worden, maar wat het doorlopende resultaat moet zijn. Bijvoorbeeld een onkruidvrije verharding.
Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over het werken met beeldkwaliteit.

Beschrijving kwaliteitsniveau

Het omschrijven van een dergelijke eis moet op een zodanige manier gebeuren  dat voor alle betrokken bouwpartners duidelijk is wat de wederzijdse verplichtingen zijn. In een RAW-beeldbestek gebeurt dit door het kwaliteitsniveau te beschrijven. De RAW-systematiek voor beeldkwaliteit is afgestemd op de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte

Meet- en verrekenmethoden

Bepalingen in paragraaf 01.24 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 beschrijven hoe de kwaliteit van het onderhoud van de in het bestek beschreven onderdelen wordt gemeten.

Hoe werkt het?

De opdrachtgever zal zijn gehele openbare ruimte moeten indelen in meetlocaties en op basis hiervan aanwijzen waar wordt gemeten. Per periode van vier weken zullen telkens verschillende locaties worden gemeten. Met deze metingen kunt u bepalen of de opdrachtnemer voldoet aan zijn verplichtingen. Afhankelijk van de uitslag kan eventueel korting op de aanneemsom plaatsvinden. Daarnaast is vastgelegd hoe u moet omgaan met klachten en meldingen.

RAW bestekscontrole 

Laat uw RAW-bestek door CROW controleren op de juiste toepassing van de systematiek en de risico's in de overeenkomst. CROW biedt daarvoor twee diensten ter ondersteuning van RAW-gebruikers:

  • Een bestekscheck: Dit is een globale, steekproefsgewijze check, waarbij we de resultaten per e-mail met de betrokkenen delen. Een aanvraag kan tot het aanbestedingsmoment worden ingediend door een aannemer/inschrijver, de opdrachtgever, de aanbestedende dienst en/of een ingenieurs-/adviesbureau.
  • Een besteksbeoordeling: Dit is een uitgebreide beoordeling, waarbij we de resultaten in een overleg met u bespreken. Een aanvraag kan tot de aanbestedingsfase worden ingediend door de opdrachtgever/aanbestedende dienst en/of een ingenieurs-/adviesbureau.

De algemene randvoorwaarden en uitvoeringsaspecten die van toepassing zijn op een bestekscheck respectievelijk op een besteksbeoordeling kun u via onderstaande links raadplegen:


Om een indruk te geven van de wijze waarop we resultaten met de betreffende partijen delen en welke opmerkingen we kunnen maken bij een ingediend bestek, kunt u via onderstaande links de standaard door CROW gebruikte lijsten met opmerkingen downloaden:

 

Uw bestek kunt u per e-mail opsturen naar helpdesk@crow.nl. U kunt hier ook uw vragen kwijt over de bestekscheck en de besteksbeoordeling.

Na een aanvraag voor een bestekscheck kunt u binnen twee werkdagen een reactie verwachten waarin we aangeven of uw aanvraag in behandeling is genomen. Binnen vijf werkdagen na de aanvraag kunt u de resultaten van de bestekscheck verwachten.

Na een aanvraag voor een besteksbeoordeling neemt CROW binnen enkele dagen contact met u op om de details te bespreken. Houdt u rekening met circa 20 werkdagen tussen uw aanvraag en de bespreking van de resultaten van de beoordeling.

HomeGroepen