RAWeetje

Waarvoor is de bijdrage Fonds Collectieve Kennis-Civiele Techniek?

In een RAW-bestek is het mogelijk om een bijdrage van 0,15% van de opdrachtsom voor het Fonds Collectieve Kennis-CT (FCK-CT) te verlangen.
1 oktober 2019 | 2 minuten lezen

Dit is voor de opdrachtgever een vrijwillige bijdrage die via het bestek door de aannemer wordt overgemaakt aan het fonds. In veel RAW-bestekken wordt deze bijdrage ook daadwerkelijk verlangd, maar waaraan wordt dit geld uiteindelijk besteed?

Het Fonds Collectieve kennis CT is een zelfstandige stichting. Het fonds wordt jaarlijks gevuld met circa twee miljoen euro middels vrijwillige afdrachten van overheden en andere opdrachtgevers. Deze afdrachten worden volledig besteed aan de doelstelling van het fonds: het ontwikkelen van collectieve en praktisch toepasbare kennis binnen de civiele techniek. Het FCK-CT financiert alleen projecten en programma’s voor de ontwikkeling van kennis en laat de exploitatie van richtlijnen of tools aan de aanvragende partijen zelf over.

Daarbij neemt FCK-CT zelden 100 procent van de financiering van kennisontwikkeling voor zijn rekening. Het fonds is er een groot voorstander van dat andere partijen participeren. Doordat zij bereid zijn mee te betalen, treedt er een multipliereffect op en kunnen er extra stappen worden gezet. Dit is tevens van belang voor het draagvlak van de ontwikkelde producten in de sector.

0,15% bijdrage FCK-CT in RAW

De geldende bepalingen zijn beschreven in artikel 01.08.02 (en voor RAWRaamovereenkomsten artikel 01.08.04) van de Standaard RAW Bepalingen.

De bijdrage FCK-CT kan gevraagd worden via een artikel in deel 3 van het RAW-bestek. De kostenregel wordt dan automatisch als bestekspostnummer 960020 in de RAWinschrijvingsstaat opgenomen.

De werkterreinen van FCK-CT zijn grond/geotechniek, wegenbouw/infra, openbare verlichting, beheer en onderhoud openbare ruimte, verkeer en vervoer en verkeerstechniek. Op deze terreinen legt het fonds zijn oor te luister bij overheden. Die geven aan wat er speelt en waar zij tegenaan lopen. De uitkomsten worden besproken in de Programmaraad van FCK-CT. Die raad bestaat uit leden afkomstig van de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen. Allen vertegenwoordigers van de stakeholders van FCK-CT. Datzelfde geldt voor de leden van de Raad van Toezicht.

De Programmaraad stelt op basis van de behoeften in overheidsland (opdrachtgevers) eenmaal per drie jaar een hoofdlijnenprogramma op met maatgevende thema’s. Dit programma legt de raad als bindend advies voor aan de Bestuurder. Uit dat hoofdlijnenprogramma komt elk jaar een werkprogramma voort, dat ook als bindend advies aan de Bestuurder wordt aangeboden.

Het fonds voorziet hiermee in middelen voor activiteiten die niet op projectbasis gefinancierd kunnen worden. Grofweg kunnen deze ingedeeld worden in:

  1. Overdracht van kennis, het vervullen van een platformfunctie (vraagbaak, consultatie, vertegenwoordiging) en het opbouwen en onderhouden van daarmee verbonden nationale en internationale netwerken.
  2. Initiatieven voor algemeen onderzoek, voorschriftenwerk en kaderscheppend onderzoek.
  3. Pojecten waarvoor het aantal belanghebbenden zo groot is dat inning van projectgebonden bijdragen niet praktisch uitvoerbaar is, dan wel projecten waarvan de kosten het totaal van de door de initiatiefnemers bijeengebrachte bijdragen overschrijden.
  4. Ativiteiten voor nationale en internationale normering.

CROW voert werkprogramma uit

De uitvoering van het werkprogramma heeft FCK-CT bij CROW neergelegd, vanwege de onafhankelijke positie van CROW in de civieltechnische en infra-sector en de organisatorische capaciteit van het kennisinstituut. Voor zowel de samenstelling als de uitvoering van het werkprogramma onderhoudt de Programmaraad intensief contact met CROW. De raad wordt daarbij naar behoefte ondersteund door een programmasecretaris. CROW krijgt de opdracht van FCK-CT om projecten uit te voeren en om kennis te ontwikkelen die beantwoordt aan de vragen die zijn geformuleerd door de Programmaraad. Dat doet het kennisinstituut in nauwe samenwerking en met hulp van marktpartijen (adviesbureaus, aannemers, leveranciers) en andere kennisinstituten. Bij de verschillende onderdelen van het werkprogramma schakelt CROW ‘onderaannemers’ in om de inhoudelijke ontwikkeling optimaal te realiseren.

Download hier de PDF versie van RAWeetje 36.

HomeGroepen