Ter visie gelegd

Onderwerp

Verstreken

 

Herziening RAW-deelhoofdstuk 80.1, fase 1 - Verhardingslagen van steenmengsel

16 april 2024 Download
Herziening Proef 66: Bepalen van de verdichtingsgraad van asfalt ligt ter visie 24 september 2023 Download
Nieuw hoofdstuk 72 Meubilair
 
23 mei 2023 Download           
Herziening Hoofdstuk 56 Conserveringswerken 
 
6 november 2022 Download
Herziening Hoofdstuk 81 ‘Bitumineuze verhardingen
 
9 mei 2022 Download
Herziening Hoofdstuk 52 Kust- en oeverwerken
 
9 mei 2022 Download
Actualisering Deelhoofdstuk 51.5 Bomen
 
10 januari 2020 Download

Actualisering Deelhoofdstuk 62.1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

9 december  Download
Actualisering Deelhoofdstuk 25.2 Renovatie rioolleiding en -putten  14 oktober download
model
Actualisering Deelhoofdstuk 32.1 Markeringen
 
14 oktober download
Actualisering Kust- en oeverwerken – Gebonden bekledingsconstructies 9 september 2019 download
Actualisering Betonverhardingen 9 september 2019 download
Nieuw Deelhoofdstuk Speeltoestellen 9 september 2019 download
Herziening Hoofdstuk 81 Bitumineuze verhardingen en Proeven 15 juli 2019 download
Actualisering Verontreinigde grond en verontreinigd water 22 februari 2019 download
Actualisering beeldkwaliteit aan KOR 2018 2 november 2018 download
Hoofdstuk 81, Hoofdstuk 82 en Proeven  maart 2017 download
Herziening Bitumineuze verhardingen en Betonverhardingen en Vlakheids-/stroefheidsproeven 23 september 2016 download
Paragraaf 01.26 Social Return 23 september 2016 download
RAW-onderdeel 81.2 Asfaltverhardingen 1 juli 2014 download
Deelhoofdstuk 81.5 Emulsieasfaltbeton I en Deelhoofdstuk 81.6 Emulsieasfaltbeton II 31 mei 2014 download 
RAW-raamovereenkomst (voorheen Overeenkomst met open posten) 31 mei 2014 download 
Deelhoofdstuk 25.1 Riolering - Actualisering liggingseisen 31 mei 2014 download 
Hoofdstuk 70 Beeldkwaliteit 31 mei 2014 download
Nieuw RAW-deelhoofdstuk 41.6 Grondverbetering 14 april 2014 download 
Elementenverharding van natuursteen 31 maart 2014 download 

Herziening publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'

14 maart 2014  
Naar aanleiding van signalen uit de markt heeft een paritair samengestelde werkgroep de RAW-teksten voor Rioolreiniging herzien en waar nodig aangepast aan de huidige ontwikkelingen. De teksten zijn afgestemd op NEN 3399 ‘Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen’ en BRL K10014 ‘Reinigen van riolen, putten en kolken’. 15 november 2013 download 
Het onderdeel 'Kleinschalige Baggerwerken' is ondergebracht in het nieuwe deelhoofdstuk 18.1 van het nieuwe hoofdstuk 18 'Baggerwerken'. Dit biedt op termijn de mogelijkheid tot uitbreiding met een deelhoofdstuk 18.2 voor grootschalige baggerwerken. 15 september 2013 download 
Herziening Deelhoofdstuk 30.2 Oppervlakbehandeling 31 januari 2013           download
Nieuw - RAW-teksten Inpassen van bomen in infrastructuur 15 juli 2012 download 
Wijziging RAW-hoofdstuk 21 Bemalingen 15 april 2011 download 
Herziening deelhoofdstuk 52.3 Steenbestorting, ballast-, vul- en filterlaag 10 mei 2010 download 
Gewijzigde hoofdstuk 51 'Groenvoorzieningen' en nieuw deelhoofdstuk 51.8 'Kunstgrassportvelden'. De technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen voor aanleg en onderhoud van grassportvelden zijn gewijzigd. Een nieuw deelhoofdstuk voor aanleg en onderhoud van kunststofsportvelden is gemaakt op basis van NOC*NSF-normen en de 'Sportvloerenlijst'. 15 april 2010 download 
Gewijzigd hoofdstuk 51 'Groenvoorzieningen'. De bepalingen 'teelgrond' en 'iepenziekte' zijn aangepast en het hoofdstuk is uitgebreid met 'bestrijding eikenprocessierups en luizen'. 31 maart 2010 download 
Aanvulling Hoofdstuk 01 en nieuw Hoofdstuk 64 'Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen'. Deze wijzigingen zijn een uitwerking van de Flora- en faunawet. 31 maart 2010 download 
Aanvulling deelhoofdstuk 31.3 Betonverhardingen Aanpassingen zijn gemaakt vanwege het verschijnen van een aantal Europese normen over betonspecie en -verhardingen. 22 maart 2010 download 
Tervisielegging wijziging Standaard RAW Bepalingen 'Kabels en leidingen' (paragraaf 01.09) en RAW Catalogus 'Zorgvuldig graafproces' (subwerkcategorie 01.09). 15 februari 2010 download 
Wijziging Artikel 01.14.05 en paragraaf 01.17 van de Standaard RAW Bepalingen. 1 oktober 2008 download