Nieuwsbericht

Hout verdient een ‘eigen’ plek in de RAW-systematiek.

Profielfoto van Jacques Teunissen
2 april 2024 | 2 minuten lezen

Hout in RAW, het is in een aantal hoofdstukken zijdelings meegenomen maar heeft tot nu toe nog geen zelfstandig hoofdstuk.
Hoogste tijd om daar verandering in te brengen.

Hout verdient een ‘eigen’ plek in de RAW-systematiek. Dit ook in het kader van de verduurzamingsslag die nu loopt voor veel RAW-hoofdstukken. Hout wordt gezien als een duurzaam product door de opslag van CO2 dus het bevorderen van de toepassing hiervan draagt weer bij aan duurzaamheid.

Aanleiding
Daarnaast is er vanuit het Centrum Hout een actieplan opgezet om ‘Hout in de GWW’ in zijn algemeenheid beter onder de aandacht te krijgen. Eveneens is er vanuit diverse overleggen en contacten met gebruikers van de RAW-systematiek, behoefte gebleken om de hoofdstukken m.b.t. houttoepassingen in de RAW-systematiek te actualiseren. Wij willen daar graag een bijdrage aan leveren door juiste besteksteksten en bepalingen aan te bieden.

Naast bovenstaande doel, meer aandacht voor hout in de GWW-sector en actualisatie van bestaande teksten, hebben we de wens geïnventariseerd van een nieuw hoofdstuk 44, als centrale plaats voor gestandaardiseerde bepalingen. Bepalingen die vervolgens toegepast kunnen worden voor iedere (constructieve) houttoepassing. Resulterend in een betrouwbare, duurzame en circulair toe te passen bouwstof, voorgeschreven met RAW.

Hierbij te denken aan te actualiseren beschrijvingen van houttoepassingen in hoofdstukken als:

· 41 Funderingsconstructies – palen en damwanden
· 47 Kleine kunstwerken – bruggen, sluisdeuren, terrassen en trappen
· 52 Kust- en Oeverwerken – beschoeiingen en opgeklampte schotten
· 53 Remming, aanleg- en geleidewerken – steigers, vlonders, wrijfgordingen en meerstoelen.

Uitgangspunt
In de bestaande resultaatsbeschrijvingen zijn houtproducten niet op uniforme wijze beschreven en ontbreken vaak de juiste parameters voor een juiste beschrijving van het gewenste product.
Het uitgangspunt voor de actualisatie is dan ook: Op een uniforme wijze de beschrijving van constructieve houtproducten vastleggen, zodanig dat tegenstrijdigheden in de beschrijving worden voorkomen en een juiste keuze uit het aanbod van houtproducten kan worden gemaakt.

Hierbij zal onderscheid worden gemaakt tussen het voorschrijven van een specifieke houtsoort in het bestek door de opdrachtgever, en het vermelden van de juiste kenmerken/kwaliteitseisen wanneer de keuzevrijheid voor de houtsoort aan de aannemer wordt overgelaten. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van houtproducten van 2 houtsoorten, veelal een combinatie van naaldhout en loofhout.

Expertsessie Hout
Met bovenstaande in het achterhoofd hebben RAW-collega’s Jacques Teunissen en Maurice Wielink een expertsessie Hout georganiseerd.
Met de RAW-Expertmiddag waren er twee doelstellingen:

  1. Eenduidige en uniforme uitgangspunten krijgen ten behoeve van het actualiseren van bestaande RAW-teksten voor hout(producten).
  2. Behoefte inventariseren voor een afzonderlijk hoofdstuk ‘Hout’ aangaande algemene bepalingen met betrekking tot hout(producten) als toevoeging aan de RAW-systematiek. Met een apart hoofdstuk 44 Hout kan er eenvoudig vanuit de andere RAW hoofdstukken naar worden verwezen. Zo verzamelen we op 1 plek in de RAW-systematiek de kennis omtrent hout. Dit zorgt dat het up-to-date houden van deze kennis ook eenvoudiger is en minder versnipperd.

De deelnemers aan de expertsessie hebben goede input geleverd waar CROW/RAW zeker verder mee kan. Er is een helder beeld geschept hoe hout eenduidig op te nemen in de resultaatsbeschrijvingen.

Vervolgtraject
Met de input die is opgehaald kan CROW/RAW aan de slag met het uitwerken van resultaatsverplichtingen en beschrijvingen voor het onderwerp hout. En kunnen we nadenken over een constructief vervolgtraject. Via RAW.nl houden we jullie op de hoogte van de voortgang.

Heb je toch een vraag of toevoeging? Neem dan gerust contact op met Jacques.teunissen@crow.nl of Maurice.wielink@crow.nl

Profielfoto van Chris Alkema
3 weken geleden
Profielfoto van Chris Alkema
3 weken geleden

Dit artikel is loopt gelijk aan de wens om de stelposten voor schilderwerken of bescherming een specifiek onderdeel nano-coatings meer de aandacht te geven, nu spreekt men over coatings dit is niet te vergelijken met nanocoatings heeft ook geen eigen hoofdstuk binnen het RAW zou eigenlijk wel meer uitgelicht moeten worden,