Nieuwsbericht

Bouwvrijstelling per 1 juli 2021 ingegaan, wat verandert er?

7 juli 2021 | 1 minuut lezen

Op 1 juli is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de Bouwvrijstelling: een vrijstelling voor bouw- sloop en eenmalige aanlegactiviteiten, gerelateerd aan bijhorende emissies. Wat verandert er voor de bouw?

Het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering werkt de stikstofwet verder uit, waaronder de bouwvrijstelling. De vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten. De vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase van wat wordt gebouwd of aangelegd. Dat betekent bijvoorbeeld dat nog steeds een natuurvergunning nodig kan zijn voor de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door het verkeer op een aan te leggen weg.

Wat betekent deze wet voor u?
Het kabinet legt met deze wet vast dat de natuur sterker wordt en de stikstofdepositie omlaag gaat. Er komt tot 2030 bijna drie miljard euro beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa twee miljard euro voor (bron-) maatregelen. Elke sector levert een bijdrage en kan rekenen op financiële ondersteuning. Met de inzet op de afname van stikstof en natuurherstel, ontstaat er geleidelijk aan meer ruimte voor maatschappelijke en economische activiteiten.

Bouw
De hierboven besproken bouwvrijstelling faciliteert de aanleg of bouw van onder andere woningen, utiliteitsbouw, energieprojecten en activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw en de sloop van bouwwerken. Gelijktijdig reserveert het kabinet in de periode 2021-2030 500 miljoen euro voor stikstofreductie in de bouw en 500 miljoen euro voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw. Het Rijk maakt afspraken met de bouwsector over deze reductie en bijbehorende maatregelen, gericht op emissiearme werk- en voertuigen. De maatregelen worden onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Het kabinet benadrukt dat de (stikstof)effecten van de bouwvrijstelling periodiek worden gemonitord, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig.

Meer lezen over de Stikstofwet en de gevolgen.
Bron: aanpakstikstof.nl 

HomeGroepen