RAWeetje

Wanneer wel en wanneer niet bijmaaien?

Bijmaaien moet altijd in het bestek zijn geregeld. De enige uitzondering hierop geldt voor het maaien van bermen en taluds.
Profielfoto van Jacques Teunissen
4 juni 2020 | 2 minuten lezen

Bijmaaien moet altijd in het bestek zijn geregeld. De enige uitzondering hierop geldt voor het maaien van bermen en taluds. Hier is het bijmaaien in de Standaard geregeld als een bijbehorende verplichting, maar alléén voor obstakels niet zijnde een boom.

Onder bijmaaien wordt verstaan het tijdens een maaibeurt maaien rondom de stam van een boom of rondom een obstakel tot een afstand van 0,50 m uit die stam dan wel tot 0,30 m uit dat obstakel. Deze afstanden zijn zodanig gekozen dat de kans dat schade wordt veroorzaakt aan een boom of aan een obstakel als gevolg van het maaien klein is. De aannemer zal in de praktijk het bijmaaien dan ook doorgaans met ander materieel uitvoeren dat beter geschikt is voor dit type werkzaamheden.

Van oudsher wordt voor het bijmaaien onderscheid gemaakt tussen bomen enerzijds en obstakels anderzijds. Dit komt voort vanuit het risico op de eventuele schade die kan worden veroorzaakt door het bijmaaien. Veel opdrachtgevers lieten daarom het bijmaaien rondom bomen uitvoeren door hun eigen dienst terwijl het bijmaaien rondom obstakels in het contract met de aannemer werd opgenomen.

Hoewel een boom tijdens maaiwerkzaamheden dus wel degelijk een obstakel is, wordt deze boom wanneer het gaat om de term ‘bijmaaien’ dus niet als dusdanig beschouwd. Dit wordt in de Standaard nog eens bevestigd door te bepalen dat bijmaaien rondom bomen geen deel uitmaakt van bijmaaien rondom obstakels.

Wat betreft het maaien kunnen we in RAW de onderstaande twee situaties onderscheiden:

–      Bij het maaien van alle soorten grasvelden, hieronder vallen: gazons, speelvelden, sportvelden e.d., moet de bestekschrijver in de bestekspost voor het ‘maaien’ van het grasveld vermelden met hoeveel maaibeurten is gerekend rondom obstakels. De frequentie van het bijmaaien rondom obstakels kan daarmee verschillen van die van het maaien. Voor het bijmaaien rondom bomen moet een afzonderlijke bestekspost worden opgenomen.

–      Bij het maaien van bermen en taluds geldt een bijbehorende verplichting voor het maaien rondom obstakels. De frequentie van het bijmaaien rondom obstakels is in dit geval dus altijd gelijk aan de frequentie van het maaien. Voor het bijmaaien rondom bomen moet een afzonderlijke bestekspost worden opgenomen.

Wanneer het gaat om de bijbehorende verplichting tot bijmaaien geldt dit dus alleen rondom obstakels bij het maaien van bermen en taluds. Voor alle overige te maaien objecten moet het bijmaaien rondom obstakels worden geregeld door middel van een deficode in de resultaatsbeschrijving voor het maaien.

Bijmaaien rondom bomen is nimmer een bijbehorende verplichting en moet te allen tijde via een afzonderlijke bestekspost als verplichting worden opgenomen in het bestek. Dit kan door gebruik te maken van de resultaatsbeschrijving ‘Bijmaaien rondom bomen’ met als eenheid ‘stuk’.

Hiermee ontstaat tevens een verschil bij afwijkingen tussen de in het bestek vermelde hoeveelheid en de werkelijk uit te voeren hoeveelheid. Bij bomen wordt elke afwijking ten opzichte van het bestek verrekend. Er is immers een afzonderlijke verplichting met de eenheid ‘stuk’. Bij obstakels is dit niet het geval. De prijs voor het bijmaaien rondom obstakels maakt deel uit van de prijs per eenheid voor de bestekpost ‘maaien’. Deze bestekspost heeft als eenheid ‘are’. Het is daarom belangrijk dat de bestekschrijver informatie verstrekt over het aantal en de aard van de aanwezige obstakels. Deze informatie kan in de bestekposten zelf worden opgenomen, maar ook in bijvoorbeeld een bijlage met inventarisatiegegevens die volgt uit een beheersysteem.

Beeldkwaliteit

Ook bij het onderhouden van grashoogte op beeldkwaliteit moet altijd gebruik worden gemaakt van een afzonderlijke bestekspost voor maaiwerkzaamheden rondom obstakels en bomen. Hiervoor is de resultaatsbeschrijving ‘beheersen gras- en kruidachtigen rondom obstakels en bomen’ beschikbaar.

In de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 (KOR 2018) is hiervoor ook een aparte beeldmeetlat opgenomen: “Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte  rondom obstakels en bomen”.

Bij het gebruik van beeldkwaliteit wordt geen onderscheid gemaakt tussen bomen en andere obstakels

Download hier de PDF versie van het RAWeetje