Nieuwsbericht

Helpdeskvraag: Kan ik bij CROW terecht voor een bindende uitspraak inzake een geschil met betrekking tot een RAW-bestek?

20 januari 2020 | 3 minuten lezen

Gelukkig wordt in de meeste gevallen door opdrachtgever en aannemer in onderling overleg een oplossing gevonden of is het antwoord te vinden in regelgeving en de op het werk van toepassing verklaarde voorwaarden. Slechts in een beperkt aantal situaties komen opdrachtgever en aannemer er niet uit en moet een beroep worden gedaan op een derde partij. Deze zorgt voor, zoals we dat noemen, de geschillenbeslechting. Dit is een bindende uitspraak die geldt voor beide partijen. Welke rol CROW hierin kan spelen wordt beantwoord in onderstaande vraag.

Met Jacques Teunissen, goedemiddag.

Dag meneer Teunissen, ik val maar meteen met de deur in huis. We hebben een geschil met onze opdrachtgever en nou heb ik wel eens gehoord dat jullie kunnen bemiddelen. Klopt dat en wat moet ik doen om dat te regelen?

Ja dat klopt. In bepaalde situaties kan je bij CROW een beroep doen op een ‘contractbemiddeling’. We geven daarbij advies over het geschil en door het geven van handvatten helpen we partijen om alsnog samen tot een oplossing te komen.

Is dit dan een bindend advies?

Nee, dat kan CROW niet geven. In elk contract is geregeld welke instantie een bindende uitspraak kan doen. In het RAW-bestek zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 van toepassing verklaard. In deze UAV 2012 is in paragraaf 49 bepaald dat alle geschillen, welke ook, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Dit betekent dat elke andere instantie kan adviseren, maar geen bindende uitspraak kan doen.

Maar hoe regel ik dit dan met mijn opdrachtgever, om te voorkomen dat hij alsnog naar de Raad van Arbitrage stapt?

Laat ik beginnen met te zeggen dat CROW uitsluitend een contractbemiddeling uitvoert als zowel de opdrachtgever als de aannemer gezamenlijk een verzoek hiertoe bij CROW indienen. Als hiervan sprake is toont dit al aan dat beiden bereid zijn een advies van CROW in ontvangst te nemen. CROW laat het aan de partijen over om het advies als bindend te beschouwen. In zijn algemeenheid zien we dat partijen hierover inderdaad een afspraak maken.  

Je zei net: “in bepaalde situaties”, geeft CROW niet altijd een advies als daarom wordt gevraagd?

Dat is juist. Alleen als het geschillen zijn die de RAW-systematiek en/of de UAV betreffen of zaken die daar heel dicht tegenaan zitten. CROW zal echter nooit adviseren over technische aspecten van het werk. Voor advies over een juiste verdichting; of bouwstoffen wel voldoen aan de gestelde eisen of dat een haag wel op de juiste manier is gesnoeid, kun je dus niet bij ons terecht. Maar wel met de vraag of eisen daaromtrent wel eenduidig in het bestek zijn vastgelegd; hoe moet worden omgegaan met eventuele tegenstrijdigheden; de uitleg van bepalingen en besteksposten; wat te doen als één of beide partijen tijdens de uitvoering een steek hebben laten vallen en in welke gevallen wel of geen recht bestaat op verrekening dan wel bijbetaling. Met betrekking tot dit laatste zegt CROW dan weer niets over de hoogte van de bedragen, maar alleen iets over hetgeen wel of niet in aanmerking komt. Dat zijn de handvatten die we meegeven.

Gebeurt zo’n contractbemiddeling schriftelijk of mondeling?

Bij het verzoek om een advies kunnen partijen aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat. Schriftelijk en mondeling zijn beide mogelijk. CROW beoordeelt of het advies op die manier kan worden gegeven of adviseert om de andere vorm te kiezen. Met name wanneer het de uitvoering van het werk betreft is een mondelinge behandeling doorgaans het meest gewenst omdat partijen tijdens deze bemiddeling nog kunnen aangeven hoe het proces verliep en daarop reageren (principe van ‘hoor en wederhoor’). Adviezen die wat meer ‘zwart-wit’ zijn kunnen ook schriftelijk worden gedaan.

Waar is het advies van CROW op gebaseerd?

Alvorens met het advies wordt gestart, geven we opdrachtgever en aannemer de gelegenheid om alle relevante stukken aan te leveren. Deze leggen we vast in een ‘start-document’. er is dan nog een laatste mogelijkheid hieraan documenten toe te voegen. Het advies dat we vervolgens uitbrengen is gebaseerd op deze documenten.

Een laatste vraagje: zijn er kosten aan verbonden?

Ja, een contractbemiddeling is een betaalde dienst. CROW houdt de uren bij die worden besteed aan het uitbrengen van het advies. Deze uren worden bij de partijen in rekening gebracht. Opdrachtgever en aannemer moeten vervolgens zelf een verdeling van deze kosten maken.

Bedankt voor deze informatie Jacques, ik zal eens kijken of onze opdrachtgever hiertoe bereid is. Je hoort het van me!

Reageren? jacques.teunissen@crow.nl

De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks de meest uiteenlopende vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden. Vragen stellen kan via het contactformulier op onze RAW.nl of stuur een e-mail naar helpdesk@crow.nl.