Nieuwsbericht

Actualisering hoofdstukken 26 en 28: Kabelwerk en Gas- en waterleiding

19 juli 2021 | 1 minuut lezen

Bij CROW werken we continue aan een RAW-systematiek die actueel, continue in ontwikkeling én gebruiksvriendelijk is. Daarnaast ondersteunen we bij de toepassing van de systematiek in de praktijk. De komende tijd gaan we de hoofdstukken 26 Kabelwerk en 28 Gas- en waterleiding actualiseren en herzien.

Hoofdstuk 26: Kabelwerk

Door  actuele ontwikkelingen gaan we het hoofdstuk 26 Kabelwerk herzien en aanpassen.. Denk hierbij aan: 

 • Impact van de energietransitie
 • Glasvezelontwikkelingen
 • Nieuwe bouwstoffen/materialen
 • Nieuwe werkmethodes/technieken
 • Veiligheids-issues
 • Digitale verwerking gegevens
 • Aangepaste wetgeving
 • Aangepaste normeringen/ nieuwe ontwerprichtlijnen
 • Nieuwe aanlegtechnieken

Hoofdstuk 28: Gas- en waterleiding

Ook het hoofdstuk 28 Gas- en waterleiding is toe aan een update. We gaan dit hoofdstuk herzien, aanpassen en uitbreiden met nieuwe activiteiten. Denk hierbij aan: 

 • Impact van de energietransitie/warmtenetten
 • Veiligheids-issues, milieueisen
 • Digitale verwerking gegevens
 • Aangepaste wetgeving
 • Aangepaste normeringen/ nieuwe ontwerprichtlijnen
 • Aanscherping hygiëne-eisen waterleidingen
 • Waterstofleidingen, biogas
 • Afschaling gasnetten
 • Duurzaamheid
 • Nieuwe bouwstoffen/materialen
 • Nieuwe werkmethodes/technieken

Positie nutssector in deze RAW-hoofdstukken

De nutssector is een maatschappelijk cruciale sector die met grote uitdagingen te maken heeft. Denk alleen al aan de energietransitie, betrouwbaarheid van het net, voorkomen van overlast, duurzaamheid, tekort aan vakmensen etc. Hierbij spelen ook items als veiligheid, innovatie en digitalisering een grote rol. Ook de ontwikkeling om ondergrondse infra beter af te stemmen met de bovengrondse infra, door deze in één project onder te brengen, zorgen voor een brede toepassing van  RAW-projecten.

Branche nauw betrekken bij actualisatie hoofdstukken

Veel kabel- en leidingactiviteiten vinden plaats in de nutsbranche. Het is dan ook wenselijk en noodzakelijk om deze branche nauw te betrekken bij de actualisatie van de hoofdstukken. Dit zorgt voor een goede herkenbaarheid en volledigheid van alle kabel- en leidingactiviteiten. Denk hierbij aan een apart deelhoofdstuk specifiek voor nutsactiviteiten. Ook kan worden gedacht aan een deelhoofdstuk voor de warmteleidingen, wat aansluit bij de maatschappelijke ontwikkeling op energiegebied, duurzaamheid en energietransitie om warmtenetten in de systematiek op te nemen.

Opstarten werkgroepen

De komende tijd gaan we aan de slag met de actualisering en herziening van bovengenoemde hoofdstukken. De werkgroepen die zich hiermee bezig gaan houden stellen we in september samen. De afronding van de werkzaamheden en de tervisielegging van de nieuwe teksten staat gepland voor 2022.

Uiteraard houden we je via RAW.nl op de hoogte!

HomeGroepenRAW Vacatures