Nieuwsbericht

Toekomstbestendig maken RAW hoofdstuk 25 Riolering

Profielfoto van Barbara Hasselaar
4 april 2024 | 2 minuten lezen

RAW Hoofdstuk 25 Riolering is een veel gebruikt hoofdstuk binnen een werkveld waar veel aandacht voor is. Dit hoofdstuk bestaat uit zes deelhoofdstukken en is in 2019 op delen herzien.  

Het werkveld riolering heeft de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen laten zien.  Zo zijn er al geruime tijd producten en systemen op de markt die zorgen voor het inzamelen en infiltreren van regenwater. De meest toegepaste zijn de infiltratie buizen; rioolbuizen voorzien van perforaties, en de infiltratiekratten. Hiernaast bestaan nog diverse andere systemen en deze markt is voortdurend in ontwikkeling. Enkele van deze producten worden al ruim 20 jaar  toegepast maar zijn nog niet opgenomen in de RAW-systematiek. 

Waar ook behoefte aan is, is standaardisering hoe om te gaan met asbesthoudende voegenkit. Bij bepaalde rioolbuizen is bij de aanleg asbesthoudende kit toegepast voor de afdichting van de aansluiting van de buizen onderling. Bij rioolvervangingsprojecten komt deze asbest vrij. In de RAW-systematiek ontbreken posten en bepalingen hoe hiermee om te gaan. 

Om ervoor te zorgen dat RAW hoofdstuk 25 weer toekomstbestendig wordt ingevuld is het vanuit het plan van aanpak “verduurzamen van RAW” in aanmerking gekomen om versneld op te pakken. De gedachte voor het versneld opnemen komt voort uit het gebruik van beton in dit betreffende hoofdstuk. Beton is naast asfalt, metaal en emissieloos één van de vier onderwerpen die op basis van input uit diverse bijeenkomsten versneld herzien zouden moeten worden.

Op donderdag 4 april is de werkgroep voor de herziening van hoofdstuk 25 Riolering dan ook bij CROW in Ede geïnstalleerd door Marc Eijbersen, teammanger RAW. 

Doel van de herziening

  • Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen door duurzaamheid in de breedste zin van het woord mee te nemen in de scope van de herziening.
  • Aan sluiten bij de laatste technische ontwikkelen op het gebied van inzamelen en verwerken van regenwater.
  • Standaard besteksposten en bepalingen aan kunnen bieden voor werkzaamheden met betrekking tot asbestvoegenkit.

Hierdoor zijn bestekschrijvers/opdrachtgevers in staat om gestandaardiseerde opdrachten te verstrekken gebaseerd op de huidige praktijk en ambitieniveau  wat betreft het verduurzamen van de sector.

Samenstelling RAW Werkgroep hoofdstuk 25 Riolering
Er is voor gekozen om een werkgroep samen te stellen met een sterke achterban en inhoudelijk technische kennis op het gebied van riolering.

De volgende leden zijn geïnstalleerd:

  • Michel Smit - CPMVelp, secretaris
  • Alex Buis - gemeente Breda
  • Steven Chan - Gemeente Den Haag
  • Jacob Burema - Provincie Overijssel
  • Emiel Zomerdijk - ZomerdijkInfra BV
  • Albert Keizer - (GMB) Bouwend Nederland
  • Michael v.d. Berkt - Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos BV (Vertegenwoordiger namens MKB INFRA)

Daar waar nodig wordt de werkgroep (tijdelijk) aangevuld met specialisten op een specifiek deelonderwerp als bijvoorbeeld asbestvoegenkit.

Vanuit CROW wordt deze werkgroep begeleidt door Marti Overbeek en indien nodig Mark van der Sluys.

Meer weten over het deelprogramma Verduurzaming RAW en de nieuw op te starten werkgroepen?  
Dat lees je hier