Nieuwsbericht

Hoe staat het met….Verduurzaming RAW?

Profielfoto van Tom de Water
3 juli 2024 | 4 minuten lezen

Met inmiddels 15 RAW-werkgroepen die lopen, en zo’n 120 experts die actief betrokken zijn kunnen we wel stellen dat er een mooie start is gemaakt met de grote opgave voor het verduurzamen van de RAW-systematiek. Niet alle werkgroepen zijn gestart vanuit de verduurzaming RAW maar inmiddels nemen deze lopende werkgroep het stuk verduurzaming wel mee in de herzieningen van de (deel)hoofdstukken.

Naast de inhoudelijke hoofdstukken die een relatie hebben met asfalt, beton en staal is er ook veel aandacht voor onderwerpen als MKI, SEB en Biodiversiteit.
Dit zijn niet direct de meest eenvoudige onderwerpen, maar wel van groot belang omdat we hiermee een duidelijke impact kunnen maken als deze onderwerpen, op welke manier dan ook, als standaard worden opgenomen in de RAW-systematiek.

Met de zomermaanden voor de deur zal de frequentie van de werkgroep vergaderingen wat afnemen maar niet helemaal stil liggen. De RAW-collega’s zorgen voor een doorlopende planning afgestemd met de werkzaamheden die er moeten gebeuren om ieder overleg constructieve stappen te zetten.

Expertsessie Verduurzaming RAW
Begin september staat de tweede Expertsessie Verduurzaming RAW gepland.
Dit is een vervolg op de sessies die we eind 2022 en begin 2023 hebben georganiseerd.

De eerste concrete stappen voor de Verduurzaming RAW zijn gezet, eerste producten zijn opgeleverd maar we zijn er nog niet. Dus is het nu tijd om met elkaar te bezien welke vervolgstappen er gezet moeten worden en waarbij wij de hulp van professionals nodig hebben om het uiteindelijke doel te bereiken. Een verduurzaamde RAW-systematiek op alle deelhoofdstukken die gelinkt zijn aan asfalt, beton en staal. En al het ‘laaghangend fruit’ waarmee we ook impact kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan biodiversiteit. Maar ook de politiek geladen onderwerpen zoals MKI en SEB hebben onze aandacht nodig.

Werkgroep SEB
Op 5 maart 2024 hebben we een expertsessie SEB in RAW georganiseerd. Daarbij is uitgebreid stil gestaan wat de rol van SEB in RAW kan zijn als het onder anderen gaat om de verantwoordelijkheid voor het aanleggen van een eventueel benodigde stroomvoorziening die door de aannemer kan worden gebruikt tijdens de uitvoering van een werk.
De terugblik van deze middag lees je hier terug.

Inmiddels zijn er meer stappen gezet en is het concrete voornemen om te starten met de RAW werkgroep SEB. Via RAW.nl zullen we daarover verder communiceren.

Stand van zaken RAW-werkgroepen
In het overzicht staan de hoofdstukken/thema’s die een relatie met asfalt, beton of staal en dus een relatie met het Programma Verduurzaming RAW hebben dikgedrukt. De andere hoofdstukken en thema’s die we in onderstaand overzicht delen hebben die relatie niet. Wel is afgesproken dat alle werkgroepen die opstarten het component duurzaamheid meenemen in de herziening van het des betreffende hoofdstuk.

Op dit moment zijn de volgende (deel)hoofstukken met een werkgroep actief:

1. Permanent Werkgroep Asfalt (WGA): verschillende/jaarlijks opleveringen

2. Actualisatie Hoofdstuk 35 Verkeersregelinstallaties: ter visie legging bijna gereed, planning
opname release 2025*

3. Actualisatie H83 Waterpasserende elementenverharding (planning opname release 2025).
Na waterpasserende elementenverharding wordt er doorgegaan met “gewoon” elementenverharding.

4. Bijlage 1: Proeven (uniformeren)

5. Actualisatie Hoofdstuk 33 Afschermingsvoorzieningen (planning opname release 2025)

6. Actualisatie Hoofdstuk 26 Kabelwerk (planning opname release 2025)

7. Actualisatie Hoofdstuk 28 Gas- en waterleiding (planning opname release 2025)

8. Actualisatie Deelhoofdstuk 80.1 Funderingslagen (verschillende/jaarlijks opleveringen)

9. Actualisatie Hoofdstuk 42 Betonconstructies (planning opname release 2025)

10. Biodiversiteit (hoofdstuk overstijgend)

11. Hoofdstuk 82 Betonverhardingen

12. Hoofdstuk 25 Rioleringen

13. Hoofdstuk 21 Bemalingen  

14. Deelhoofdstuk 81.4 Oppervlakbehandeling (uitgangspunt opname in de release van 2025)

15. MKI in RAW.  Concretiseren uitkomst Verkenningsmiddagen.
Uitgangspunt is eind 2024 een concrete oplossing waardoor opname in de Standaard 2025 mogelijk kan zijn.


Expertsessies
Naast de ‘traditionele werkgroepen gaan we ook verder met het organiseren van expertsessies en werkgroepen voor 1 dag. De RAW-beheerders bereiden, op basis van signalen, conceptteksten voor die tijdens een expertsessie of werkgroep voor 1 dag worden besproken. De input wordt verwerkt en hier komen teksten uit voort die ter visie gelegd worden.
Dit gaan we oppakken bij onderstaande deelhoofdstukken:

 • Deelhoofdstuk 52.2 Overige matconstructies (uitgangspunt opname in 2025)
 • Deelhoofdstuk 80.5 Schuimbeton (uitgangspunt opname in 2025)

Planning 3e kwartaal 2024 en verder
De volgende werkgroepen staan op de planning om in het derde kwartaal mee te starten:

 • SEB
 • H47 Kleine kunstwerken; hiervoor loopt nu al een verkenning met een aantal opdrachtgevers om te kijken naar de wens in gebruik van dit hoofdstuk.

Planning 4e kwartaal 2024

 • Deelhoofdstuk 41.1 funderingsconstructies (Palen) (Uitgangspunt opname in 2026)
 • Deelhoofdstuk 41.5 Funderingsconstructies (Cementbentonietwanden) (uitgangspunt opname in 2026)

Voor deze twee deelhoofdstukken hebben wij nog geen experts kunnen vinden, kun jij of ken jij iemand in je netwerk die hierbij kan helpen dan vernemen wij dat graag via
raw-duurzaam@crow.nl

Planning 1ste kwartaal 2025

 • Deelhoofdstuk 80.6 Schraalbeton voor funderingslagen
  Via werkgroep voor één dag, uitgangspunt opname in 2026
 • Deelhoofdstuk 34.1 Verlichting (uitgangspunt opname in 2026)
 • Deelhoofdstuk 38.1 Spoor en tram werken (uitgangspunt opname in 2026)

Planning 2e kwartaal 2025

 • Deelhoofdstuk 41.2 Damwanden
 • Deelhoofdstuk 43.1 Staalconstructies
 • Deelhoofdstuk 52.6 Damwand, beschoeiing en teenconstructies

Planning 2026
Op de planning om in 2026 te starten staan (hiervan is in de release van 2022 of 2023 al een herziening opgenomen):

 • Deelhoofdstuk 81.5 Emulsieasfaltbeton (specificatie aannemer) (uitgangspunt klaar eind 2026 en opname in 2027)
 • Deelhoofdstuk 52.5 Gebonden Bekledingsconstructies (uitgangspunt klaar eind 2026 en opname in 2027)
 • Deelhoofdstukken 56.1-56.2 Conserveringswerken (uitgangspunt klaar in 2026 en opname in 2027)


Meer weten of vragen?
Heb je na het lezen van dit overzicht nog vragen, of wil je je aanmelden voor een van de op te starten werkgroepen? Dat kan door een mailtje te sturen naar raw-duurzaam@crow.nl of contact op te nemen met Tom de Water 06-29 05 83 49, Programmamanager Verduurzaming RAW.

* We werken er naar toe om deze update mee te nemen in de nieuwe RAW-standaard 2025
** We werken er naar toe om deze update mee te nemen in de jaarlijkse release van 2026