Nieuwsbericht

RAW-teksten voor waterbouwasfalt uitgebreid

4 april 2022 | 1 minuut lezen

Het bestaande deelhoofdstuk 52.5 ‘Kust- en oeverwerken - Gebonden bekledingsconstructies’ is voor de jaarversie 2020 van de RAW al geactualiseerd en opgeschoond. Dat was de eerste stap in een verbeterproces. Voor de volgende jaarlijkse release zijn de teksten voor bitumineus gebonden bekledingsconstructies uitgebreid en is het nieuwe deelhoofdstuk ‘fundering’ toegevoegd. De nieuwe teksten liggen tot 9 mei ter visie.

De aanleiding voor deze uitbreiding ontstond bij de actualisatie van de teksten voor de RAW 2020. In navolging van asfalt(weg)verhardingen was de ambitie om ook waterbouwasfaltbeton functioneel te gaan specificeren. De taakgroep Waterbouwasfalt onder de werkgroep Asfalt van CROW is daarmee in 2021 aan de slag gegaan. Gaandeweg bleek echter dat die lat te hoog ligt, omdat er nog geen data is waarmee functionele eisen kunnen worden onderbouwd. Maar er kan (zelfs moet) nu wèl worden begonnen met het verzamelen van die gegevens. 

Zo is de nulmeting geboren. Die bezorgt de waterbouwwereld data over de begintoestand van een dijkbekleding. Behalve voor de discussie over functioneel specificeren is die data ook onontbeerlijk voor de planning van het onderhoud van onze dijken. Merkwaardig deed men dat tot dusver zonder die data. Aparte financiering van de nulmeting blijkt niettemin erg moeilijk, maar door het als verplichting mee te nemen in de uitvoering werken, lukt dat wel. De nieuwe resultaatsbeschrijvingen zorgen dan voor een uniforme uitvraag. De tervisielegging omvat verder voornamelijk technisch-inhoudelijke aanpassingen op de bestaande teksten van deelhoofdstuk 52.5. 

Over funderingen onder dijkbekleding hebben Deltares en Kiwa KOAC in opdracht van Wetterskip Fryslân al in 2018 al onderzoek gedaan, positief geadviseerd, en o.a. al een berekeningsmethode bepaald. Er zijn in Friesland ook al proefprojecten gedaan, met goed resultaat. De besteksteksten werden echter gekopieerd uit hoofdstuk 80 (weg)funderingslagen, dat daar eigenlijk niet voor is gemaakt. Een fundering onder een dijkbekleding is immers niet hetzelfde, alleen al qua belasting, en omdat die in talud wordt aangebracht. Met het nieuwe deelhoofdstuk 52.8 en de desbetreffende resultaatsbeschrijvingen wordt ook hiervoor nu uniformiteit geboden.

De nieuwe teksten liggen nu ter visie. Commentaar kan met behulp van het te downloaden Word-sjabloon tot uiterlijk 9 mei 2022 worden ingediend ter attentie van paul.jansen@crow.nl.

HomeGroepenRAW Vacatures