Nieuwsbericht

Hoe waarborgen we duurzaamheid in de RAW-contractsystematiek

Profielfoto van Tom de Water
19 maart 2024 | 3 minuten lezen

RAW bestaat ruim 50 jaar, een betrouwbare breed gedragen contractsystematiek. In 50 jaar is de Standaard RAW uitgegroeid naar een boek met ruim 30 hoofdstukken onderverdeeld in circa 120 deelhoofdstukken en uitbreiding vindt nog steeds plaats.

In mijn eerste blog heb ik het over de Position paper RAW en duurzaamheid in 2030 en de impact die we willen en kunnen maken. Met name als we starten met het onder de loep nemen van de materialen asfalt, beton en staal is de kans het grootst om echt impact te maken. Maar voor welk deel van de systematiek geldt dit dan? Dit hebben wij uitgezocht en verwoord in ons programma versnellen/verduurzamen RAW. Dit houdt in dat we circa 50 “deelhoofdstukken” herzien in een looptijd van 3 jaar. Wat een uitdaging gaan wij met elkaar aan! 50 “deelhoofdstukken” aan de hand van ongeveer 25 werkgroepen technisch inhoudelijk herzien in 3 jaar betekend een enorme versnelling.

Gigantische uitdaging
Nu staan wij gezamenlijk voor een maatschappelijke opgave die zijn weergave niet kent. Daarom vinden wij dat naast het technisch inhoudelijk herzien van een deelhoofdstuk er ook gekeken moet worden naar mogelijke duurzamere toepassingen. Een nieuwe en zeker ook uitdagende vraag die wordt neergelegd bij werkgroepleden. Invulling geven aan alle werkgroepen die wij willen starten is een gigantische uitdaging. Hiervoor hebben we dan ook een aparte wervingscampagne  opgestart. Ik hoop dan ook dat je ons verhaal al ergens hebt gezien of gehoord. Is dit niet het geval dan ben ik van harte bereid om toe lichten hoe wij invulling gaan geven aan het programma versnellen/verduurzamen RAW. In de huidige markt is tijd erg kostbaar. De vraag die wij ons hebben gesteld is hoe kunnen wij het herzieningstraject versnellen waardoor er minder of anders tijd gevraagd wordt van de paritaire samengestelde werkgroepen. Welke werkzaamheden kunnen wij al van te voren oppakken om de werkgroep een vliegende start te geven. Hier hebben wij verschillende manieren in gevonden:

  1. Het organiseren van een verkenningsmiddag over een bepaald onderwerp waarbij wij onder andere aan de hand van een aantal vraagstukken signalen ophalen bij de gebruikers van de RAW-systematiek. Hoe wordt er in de praktijk invulling gegeven aan een bepaald onderwerp? Wat zijn de ervaringen van de gebruikers en welke behoefte speelt er? Vanuit deze verkenningsmiddag start een paritair samengestelde werkgroep die met de opgehaalde input aan de slag gaat en onderzoekt of en hoe deze signalen een plek kunnen krijgen in de RAW-systematiek.
  2. Een expertmeeting (reeds genoemd in mijn 1e blog), waaronder de vorm ‘werkgroep voor een dag’ ook  valt. Bij deze invulling legt het RAW-team een voorstel op tafel voor een praktische invulling van een bepaald (deel)hoofdstuk in de RAW-systematiek. Dit is tot stand gekomen op basis van signalen en gesprekken met experts uit het vakgebied. Door het organiseren van een expertmeeting of werkgroep voor een dag willen wij bij een paritaire groep toetsen of wij met ons voorstel op het juiste spoor zitten en of doorvertaling naar RAW mogelijk is.
  3. Startnotitie. Helaas lukt het niet om iedere herziening in 1 of 2 middagen gereed te krijgen. Met een startnotitie geven wij een werkgroep al enige input over de mogelijke veranderingen die nodig zijn voor het “deelhoofdstuk”. Dit kan zijn op het gebied van technische inhoud als op het gebied van duurzaamheid. Let wel; het betreft dan zaken die voor ons makkelijk herleidbaar zijn. Binnen de werkgroep hopen wij op de expertise en het contact van werkgroepleden met hun achterban om de startnotitie goed tegen het licht te houden. Het grote voordeel hierbij is dat er niet eerst een aantal werkgroep vergaderingen nodig is om verschillende zaken uit te zoeken. Wel verwachten we van de werkgroep dat er met een scherpe blik naar de startnotitie wordt gekeken zodat praktische uitvoerbaarheid ook op langere termijn wel gewaarborgd is.

Aan de hand van bovenstaande routes proberen wij het proces van RAW te versnellen en duurzaamheid bespreekbaar te maken binnen de werkgroepen.

Het is mooi om te zien dat de eerste wijzigingen met een duurzaam karakter plaats gaan krijgen in RAW.

De eerste werkgroep waar duurzaamheid bespreekbaar is gemaakt betreft deelhoofdstuk 80.1 verhardingslagen van steenmengsels. Bij deze werkgroep staan er verschillende onderdelen op het programma die opgepakt gaan worden. Op dit moment ligt er een document ter visie waarin deze onderdelen worden genoemd. Een van de redenen dat er op dit moment een document ter visie ligt komt voort uit het feit dat de werkgroep voornemens is om betongranulaat niet meer te faciliteren als standaard funderingsmaterialen voor onder wegen. Dit wordt verplaatst naar de catalogus bepalingen. Catalogus bepalingen zijn geen standaard bepalingen die in basis altijd van toepassing zijn. Catalogus bepalingen stellen wij beschikbaar via de bestekschrijfsoftware zodat bestekschrijvers deze kunnen kiezen en er op deze manier  uniformiteit in de uitvraag ontstaat. Hiermee is het mogelijk dat als een opdrachtgever in een uitzonderlijke situatie alsnog bewust wil teruggrijpen naar de toepassing van betongranulaat en/of hydraulisch betongranulaat in de toepassing als funderingsmateriaal, het nog steeds op een uniforme manier in een bestek terecht kan komen. Er zal dan alleen wel een bewuste keus gemaakt moeten worden door een opdrachtgever. Het betonakkoord heeft tenslotte een heldere doelstelling waarbij we gezamenlijk toch minimaal een inspanningsverplichting hebben om deze doelen te halen.  

Zo zijn wij ook bezig om de routekaarten zoals die in het Convenant van Schoon en Emissieloos bouwen zijn opgenomen een plek te geven in de catalogus bepalingen. Het idee is om de mogelijkheid te bieden om via een catalogus bepaling één van de drie groeipaden te kiezen. Aangezien wij de betrouwbaarheid niet aan willen tasten ligt de vraag om de routekaarten middels de catalogus bepalingen beschikbaar te maken op dit moment bij de Juridische en Bestektechnische Commissie.

Benieuwd hoe jij kunt bijdrage aan een duurzame RAW-systematiek?
Bekijk de mogelijkheden en behoefte op RAW.nl