RAWeetje

Kan de inschrijver een korting opnemen in de inschrijvingsstaat?

Een inschrijver die meedoet aan de aanbesteding van een RAW-bestek, probeert vaak door middel van een korting het werk als laagste inschrijver te bemachtigen.
Profielfoto van Bas Huisman
(onbekend)
16 juni 2020 | 3 minuten lezen

Met de komst van de Standaard RAW Bepalingen 2010 is in de inschrijvingsstaat een voorziening opgenomen voor het geven van een ‘Korting’. Voorheen werden de bedragen voor korting op verschillende plaatsen in de  inschrijvingsstaat opgenomen en dat had zijn effect op andere prijzen en bedragen in de inschrijvingsstaat.

De RAW-systematiek vraagt van de inschrijver op basis van de Standaard RAW Bepalingen artikel 01.01.02, lid 02 (voor RAW raamovereenkomsten artikel 01.01.05 lid 02) dat hij zijn aannemingssom ontleedt. De bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bepaalt de wijze waarop de ontleding van de aannemingssom wordt weergegeven. De inschrijver hanteert bij het invullen van de inschrijvingsstaat, boven het subtotaal, bedragen waarin alle kosten voor het tot stand brengen van de betreffende resultaatsverplichtingen zijn inbegrepen, zie de Standaard RAW Bepalingen artikel 01.01.03, lid 02 en voor RAW raamovereenkomsten artikel 01.01.06 lid 02. Dit geldt ook voor posten met de eenheid ‘EUR’, zie lid 03 van de desbetreffende artikelen. Onder het subtotaal staan de staartposten met als uitgangspunt dat de daar op te nemen kosten niet, of slechts indirect, variëren met de omvang van het werk (zie RAWeetje ‘Hoe moet ik de kosten toedelen in de inschrijvingsstaat?’).

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de post ‘Korting’ zoals die standaard in de specificatie van  ‘Eenmalige kosten’ is opgenomen (zie figuur). Met deze voorziening is de plaats voor een korting aangegeven en daarmee wordt de consistentie van de inschrijvingsstaat in stand gehouden. De inschrijver bepaalt of hij met een korting wil inschrijven en derhalve of hij van deze voorziening gebruikmaakt.

De voorziening: ‘919990 Korting’ in de inschrijvingsstaat voorkomt dat de inschrijver:

–      een post opneemt met een tekst als: ‘eenmalige korting’ of ‘korting bij oplevering’, die mogelijk als inschrijven onder voorwaarden kan worden aangemerkt;

  • korting verwerkt in de prijzen per eenheid (boven het subtotaal). Volgens de Standaard RAW Bepalingen artikel 01.01.03 lid 02 (voor RAW raamovereenkomsten in artikel 01.01.06 lid 02) is dit niet, tot zeer beperkt, mogelijk en loopt hij het risico dat zijn inschrijving niet meer aan de eis uit de Standaard voldoet en ongeldig wordt verklaard;
  • korting verwerkt in de post ‘Winst en risico’. Door deze keuze bepaalt de korting mede de hoogte van de verrekenprijzen en daarmee krijgt de uiteindelijke omvang van het uitgevoerde werk invloed op de hoogte van de korting, terwijl het doel van het geven van de korting is het verlagen van de inschrijvingssom.

Een waarschuwing aan de aanbesteder is op zijn plaats. Het komt voor dat een inschrijver (te) hoge prijzen per eenheid hanteert. De hogere bedragen vóór het subtotaal compenseert de inschrijver mogelijk door een korting op te nemen in de staartkosten. De inschrijvingssom is op deze wijze lager en de kans op het werk is voor de inschrijver groter. Ook deze wijze van inschrijven heeft het risico dat niet (meer) wordt voldaan aan artikel 01.01.03 lid 02 (respectievelijk 01.01.06 lid 02 voor RAW raamovereenkomsten). Bovendien zal dit leiden tot extra hoge kosten in geval van meer werk, immers de prijs per eenheid is hoger. Een goede reden om aandacht te geven aan de beoordeling van de inschrijvingsstaat. De mogelijkheden hiervoor staan beschreven in artikel 01.01.04 (voor RAW raamovereenkomsten in artikel 01.01.07) van de Standaard RAW Bepalingen (zie RAWeetje: ‘De beoordeling van inschrijvingsstaat’).

In de loop van de tijd heeft de Raad van Arbitrage de conclusie getrokken dat een korting strikt op zichzelf staat en niet procentueel moet worden toegerekend naar de prijzen per eenheid. In een ander geval sprak de Raad van: een eenmalige korting is naar zijn aard een bedrag dat in zijn geheel wordt verrekend, ongeacht het verloop van het werk. De voorziening op de inschrijvingsstaat voor een eventueel te geven korting sluit aan op deze visie van de Raad.

Tot slot het verschil tussen korting en opbrengst. Een opbrengst, met name bij vrijkomende materialen waarvan het eigendom overgaat naar de aannemer, behoort in de prijs per eenheid van de bestekspost waar het materiaal vrijkomt te zijn opgenomen en wordt niet gezien als ‘korting’. Wanneer door vrijkomende materialen de resultaatsverplichting niet kostenhomogeen is, neem dan een afzonderlijke bestekspost voor die opbrengsten op in het bestek.

Download hier de PDF van het RAWeetje