Vraag
Bram Smit 8 maanden geleden

Kosten bijkomende asfaltonderzoeken (stroefheid en geluidsreductie)

Van directie hebben wij de vraag gekregen om een stroefheidsmeting en een meting geluidsreductie uit te voeren van ons aangebrachte asfalt. Hierbij wordt verwezen naar artikel 81.22.11 uit deel 3 van de Raamovereenkomst.

Artikel 81.22.11

Lid 04 - In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.11 lid 04 van de Standaard 2015 dient de stroefheidsmeting op steenmastiekasfalt uitgevoerd te worden binnen twee tot zes weken na openstelling voor het verkeer

Lid 05 - In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.11 lid 05 van de Standaard 2015 dient de stroefheidsmeting op steenmastiekasfalt uitgevoerd te worden binnen twee tot zes weken na openstelling voor het verkeer

Lid 10 - De stroefheid (proef 72, methode 2010/50) van de combinatiedeklaag dient, gemeten in de rijsporen, tenminste 0,53 (als gemiddelde per 100 m) te bedragen. Tussen de rijsporen dient de stroefheid tenminste 0,61 te zijn. In voorkomende gevallen en ter goedkeuring van de directie kan de stroefheid gemeten worden met de slingermethode (NEN-EN 1436). Hierbij dient het stroefheidsgetal ten minste 65 te bedragen.

Lid 11 - Voor combinatiedeklagen bij bushalten, parkeerplaatsen en dergelijke geldt een minimumstroefheid van 0,47 (proef 72) respectievelijk een minimum stroefheidsgetal van 55 volgens de slingermethode (NEN-EN 1436).

Lid 12 - Indien aan bovenstaande stroefheidseis niet wordt voldaan, dient een stroefheids-verbeterende maatregel te worden uitgevoerd

 

In artikel 81.24.02 van de Standaard 2015 wordt de beoordeling van de kwaliteit van de verharding omschreven.

Lid 01 – De aannemer verzoekt de directie schriftelijk om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek is voorgeschreven met betrekking tot:

a. de kwaliteit van het wegoppervlak, uiterlijk twee weken voor de vermoedelijke datum van openstelling van een wegvak.

b. de samenstelling en de eigenschappen van het asfalt uiterlijk 1 week na het gereedkomen van de bovenlaag van de totale asfaltverharding.

Lid 02 – De directie kan op basis van de volgens artikel 81.24.01 verkregen gegevens vaststellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek is voorgeschreven met betrekking tot de kwaliteit van het wegoppervlak en de samenstelling en eigenschappen van het asfalt en de onderzoeken als bedoeld in artikel 81.24.05 en artikel 81.24.04 achterwege laten.

Lid 03 – Als zij daartoe aanleiding ziet, kan de directie bij het gereedkomen van de asfaltverharding besluiten een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van het wegoppervlak en naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt overeenkomstig de artikelen 81.24.03 en 81.24.04 uit te voeren om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek is voorgeschreven.  …

Lid 06- De kosten van het onderzoek in lid 03 zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als echter bij dit onderzoek tekortkomingen worden vastgesteld die leiden tot onthouding van goedkeuring van het werk, zijn de kosten van dat onderzoek voor rekening van de aannemer.

 

Artikel 81.24.03

Lid 01 – Als de directie de vlakheid en de stroefheid wenst te controleren, geschiedt dit zo spoedig mogelijk en indien mogelijk voor openstelling van het wegvak, maar uiterlijk binnen zes weken na het verzoek van de aannemer als bedoeld in artikel 81.24.03 lid 01 dan wel binnen zes weken na openstelling van het wegvak voor het verkeer.

Lid 04 – Als de directie de geluidreductie van een dunne geluidsreducerende deklaag overeenkomstig artikel 81.27.07 wenst te meten, geschiedt dit in een periode van 3 tot 26 weken na ingebruikname van deze dunne geluidsreducerende deklaag.

 

Na alle bovenstaande artikelen gelezen te hebben zijn wij van mening dat de 2 onderzoeken (stroefheid en geluidsreductie) door de opdrachtgever betaald moeten worden (artikel 81.24.02 lid 06).

 

De opdrachtgever heeft een andere mening en zegt het volgende:

Alle onderzoeken als vermeld in deelhoofdstuk 81.2 waarmee moet worden aangetoond dat de aannemer heeft voldaan aan de eisen die aan de asfaltverharding worden gesteld in het bestek dan wel de daarop van toepassing verklaarde Standaard RAW bepalingen zijn voor rekening van de aannemer. De kosten van deze onderzoeken zijn derhalve in begrepen in de prijzen per eenheid voor het tot stand brengen van de resultaatsverplichting (artikel 01.01.06 lid 02 van de Actualisering 01.21 RAW-raamovereenkomst, juli 2016).

 

De aannemer moet uiteraard een product leveren wat aan de gestelde eisen voldoet, echter het aantonen hiervan is geen verplichting.

In artikel 81.24.01 over kwaliteitsborging staan keurig de proeven: laagdikte, korrelverdeling, bindmiddelgehalte, holle ruimte en verdichtingsgraad als verplicht voor de aannemer aangegeven. Geluid en stroefheid maken hier geen onderdeel van uit, dit zijn optionele proeven. Dit staat beschreven in artikel 81.24.02 en 81.24.03, waarin ook staat dat de kosten voor het uitvoeren van deze proeven voor de opdrachtgever zijn.

 

Hoe kunnen wij een impasse met de opdrachtgever over dit onderwerp voorkomen? Graag ontvang ik jullie zienswijze in deze kwestie.

1 antwoord
Profielfoto van Tom de Water Tom de Water
8 maanden geleden

Beste Bram,

Op basis van de door ons hierboven ontvangen informatie geef ik je hierbij onze zienswijze. In principe gaan we er bij de RAW vanuit dat de opdrachtgever controleert.

Bij kwaliteitsborging wordt door de aannemer in het keuringsplan benoemt hoe de aannemer de eisen aantoont middels bedrijfscontrole. Voor asfalt is het kwaliteitsplan beperkt en dient het te voldoen aan de genoemde controles benoemd in 81.24.01 lid 01. Deze kosten zijn voor de aannemer.

Onze zienswijze is, zoals je ook aangeeft, dat stroefheid en geluidsmetingen optionele proeven zijn. De standaard zegt in 81.24.03 : als de directie wenst....

Daarmee kosten opdrachtgever.