Vraag
Roger Clavan 3 jaar geleden

Is de aannnemer verplicht gehoor te geven aan het verzoek van de opdrachtgever om een onderbouwing van zijn aangeboden prijs per eenheid betreffende een bestekwijziging te verstrekken

Opdrachtgever verzoekt aannnemer een gespecificeerde aanbieding te maken voor een bestekswijziging. Hierbij wordt verzocht zowel het meer- als het minderwerk inzichtelijk te maken. Het betreft hier de situatie dat in de overeenkomst de opsluitband 10*20*100cm in straatzand op een puinverharding zou worden aangebracht, daar waar dit nu gewenst wordt op stelspecie en voorzien van een steunrug. De aannemer verstrekt enkel een verhhogde prijs per eenheid. De opdrachtgever verzoekt meerdere malen om een specigficatie van de prijs, maar krijgt deze niet. De opdrachtgever heeft het vermoeden dat in de aangeboden prijs per eenheid geen rekening is gehouden met vervallen werkzaamheden. Deze zijn wel aan aannemer kenbaar gemaakt.

11 antwoorden
Profielfoto van Steven T. Steven T.
3 jaar geleden

Dit valt in mijn ogen onder par. 36 UAV bestekswijzigingen. Hierin staat aangegeven dat de verrekening zo spoedig mogelijk, voor de werkzaamheden, tussen OG en ON dient te zijn overeengekomen.
Vaak staat er in deel 3 dat dit moet geschieden met een gedailleerde begroting. Is dat in dit geval ook zo?

Is de prijs een "toeslag" op de eenheids prijs of is het een gewijzigde eenheidsprijs?
Als het een toeslag betreft lijkt het mij dat het geen minderwerk is.

Profielfoto van Ron Reijnders Ron Reijnders
3 jaar geleden

RAW noch UAV regelen dit aspect. Daarom zie je ook in veel bestekken hoe de aannemer dit moet indienen.
slechts in een zeer beperkt aantal gevallen heeft RAW daar iets voor bedacht zoals bij stagnatie bij baggerwerk. 

Misschien dat par 27 UAV enig houvast geeft als de werkzamaheden feitelijk al zijn gedaan. Maar dan moet je als directie natuurlijk wel wakker zijn op dat moment.

Sommige opdrachtgevers hebben een regel dat vanaf € 5.000  een onderbouwing moet worden bijgevoegd. 
Ik merk dat in mediations het vaak voorkomt dat de verhoudingen wederzijds behoorlijke verziekt zijn omdat een aannemer regelmatig overvraagt en niet onderbouwd.  9 vd 10 keer blijkt dat ook wel dat de onderbuik van de directie klopt dat de prijsaanbeiding veel te hoog is. Overigens is een onderbouwing nog geen enkele garantie dat je wel tot elkaar komt maar het wordt wel inzichtelijker waardoor het verschil veroorzaakt wordt. UAV gaat wel uit "wat gebruikelijk is in de sector"  Daaronder kan je ook zien dat, als onderbouwing voor die handeling gebruikelijk is, je dat dan ook mag verlangen. En dan is maar hoe lang je in het vak zit, en welke collegas je hebt wat het antwoord is.

Profielfoto van Joost Haest Joost Haest
3 jaar geleden

Een verplichting is er conform de RAW systematiek en UAV bepalingen simpelweg niet. Alleen na inschrijving kan er een verplichting bestaan om de ontleding te verstrekken op grond van 01.01.04 lid 02 (en 01.01.07 lid 02 voor de raamovereenkomst) Ron en Steven merken terecht op dat daarom in het bestek vaak bepaald wordt dat een gedetailleerde begroting van de bestekswijziging verstrekt moet worden. Als zo'n bepaling ontbreekt, dan resteert de redelijkheid en billijkheid waarbij partijen rekening houden met elkaars belangen. Opdrachtgever kan de aannemer vriendelijk verzoeken een onderbouwing te verstrekken, waarbij het voor de aannemer verstandig kan zijn die onderbouwing af te geven. Ten eerste om uberhaupt tot overeenstemming te komen over de prijs (paragraaf 36 lid 4 UAV zegt dat partijen de prijs samen overeen moeten komen) en ten tweede om de samenwerking goed te houden. 

Profielfoto van A Schep A Schep
3 jaar geleden

Ik kan mij voorstellen dat een aannemer niet staat te trappelen om een bestekpost tot op uren ,matriaal etc. uit te splitsen.

Dit zijn wat mij betreft bedrijfsgegevens die concurentiegevoelig kunnen zijn en allen daarom al niet verstrekt moeten behoeven te worden.

Mij lijkt het beter als OG en ON  in een dergelijk geval nadat met in onderling overleg niet tot een vergelijk is gekomen een onpartijdige kostendeskundige in te schakelen die een voor bijde partijen bindend avies uitbrengt..

Kosten dienen te worden betaald door degene die duidelijk in het ongelijk gesteld wordt of een door de kostendeskundige vast te stellen verdeellsleutel. 

Profielfoto van Ron Reijnders Ron Reijnders
3 jaar geleden

Mijns inziens is een opgave van productie en inzet met uurloon en machine-uren de normaalste gang van zaken.  Bij het stellen van bandjes lijkt me niets bedrijfsgeheim aan.   De aankoopprijs van een machine ja  die hoef je niet te geven, ook het brutoloon van de specifieke vakman hoef je niet te geven maar de calculatietarieven zijn geen geheim.

Profielfoto van Jan Kasteleijn Jan Kasteleijn
3 jaar geleden

Ik kan me bij Joost Heast aansluiten, met één aanvulling,  dat de aannemer er goed aan doet een verklaring van het verschil in prijs te geven zonder een volledige onderbouwing te geven.  N.m.m. moet hij die wel overtuigend (kunnen) geven.

Profielfoto van Ron Reijnders Ron Reijnders
3 jaar geleden

Een opsplitsing van materiaalkosten (de specie) versus de menskosten lijkt mij toch wel het minimum aan specificatie.  

Profielfoto van Bas Huisman
(onbekend)
Profielfoto van Bas Huisman Bas Huisman
3 jaar geleden

Ik sluit me aan bij de opmerkingen van Joost Haest, waarbij ons inziens de opdrachtgever en aannemer wel duidelijkheid moeten scheppen wat de wijzigingen precies inhouden. Er dient duidelijk te zijn welke zaken toegevoegd worden, welke zaken vervallen en welke eventuele invloed er is op andere werkzaamheden / besteksposten. Dat daarbij duidelijk moet zijn of de prijsopgave ook voorziet in alle wijzigingen mag dan niet in de regelgeving zijn vastgelegd, maar het lijkt me meer dan redelijk dat de aannemer daar inzicht in verschaft. Wellicht dat par. 36 lid 1a nog een handvat biedt.

Overigens: het betreft hier een bestekswijziging (volgens paragraaf 36 lid 1 van de UAV). En geen afwijking op hoeveelheden. Het aanpassen van de verrekenprijs is hiermee dan ook niet aan de orde, tenzij dat samen wordt overeengekomen (par. 36 lid 4).

Profielfoto van Ron Reijnders Ron Reijnders
3 jaar geleden

Roger,  wat is hier het mindere werk ? 

Profielfoto van Roger Clavan Roger Clavan
3 jaar geleden

Leveren en aanbrengen straatzand om band in te stellen op/in een fundering van menggranulaat

Profielfoto van Ron Reijnders Ron Reijnders
3 jaar geleden

oké in dat geval, ja dat is logisch dat men dat dan op moet geven (vaak  is dat zand op een andere manier verwoord daarom had ik dat niet op mijn netvlies)