Vraag
Alexander Schmidt 2 jaar geleden

Hoe verhoudt zich de resultaatsverplichting t.o.v. deel 3

In een bestekspost staan uit te voeren werkzaamheden omschreven. Deze werkzaamheden zijn door ons netjes afgeprijsd. Inschrijfstaat is ingediend, werk gegund, aan de slag!

Nu wijst de opdrachtgever ons op uit te voeren werkzaamheden die in deel 3 van het RAW-bestek beschreven staan. De kosten voor deze werkzaamheden hebben wij niet begroot, NB, het is geen resultaatsverplichting, want het staat niet als zodanig omschreven onder de desbetreffende bestekspost. Tevens is er in de bestekspost geen verwijzing opgenomen naar het artikel in deel 3

Opdrachtgever geeft aan dat wij dit als aannemer hadden moeten lezen en desgewenst mee moeten nemen in de staartkosten.

Wie heeft er gelijk? En hebben wij recht op verrekening? 

6 antwoorden
M.G.M Nas
2 jaar geleden

Beste Alexander

In een van de vele RAWeetjes is hier aandacht aan besteed. Zie hieronder een citaat uit het RAWeeetje "49-2016 Komen kostenbepalende factoren ook buiten de bestekposten voor." Deze is ook als bijlage toegevoegd.

Volgens de UAV is een bestek meer dan alleen een beschrijving van het werk. Naast algemene informatie geeft een bestek ook aan welke voorwaarden van toepassing zijn en welke tekeningen bijvoorbeeld tot het bestek behoren.

In de UAV staat dat een aannemer het werk volgens de bepalingen van de overeenkomst uit moet voeren. Een resultaatsverplichting in een RAW-bestek is dus meer dan alleen een bestekpost. De veronderstelling dat alle kostenbepalende factoren in de bestekspost dienen te staan, is onjuist. Algemene informatie – zoals grondwaterstanden en bodemgesteldheid – bepalen mede de prijzen en bedragen die bij een bestekspost op de inschrijvingsstaat dienen te worden opgevoerd. Daarnaast kunnen in de voorwaarden, waaronder een bestekspost moet worden uitgevoerd, kostenbepalende factoren zijn opgenomen. Dit kunnen voorwaarden zijn die de bestekschrijver zelf in de besteksdocumenten heeft opgenomen, of voorwaarden uit de Standaard RAW Bepalingen. Denk aan verplichtingen die direct aan een bestekspost zijn gerelateerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de afwerking van het resultaat (knip- en snoeivlakken, art. 51.42.07 lid 05), het verrichten van uitvoeringsmetingen, het leveren van bouwstof als bijbehorende verplichting (zand voor bestratingen, art. 83.15.01 lid 01) of het ter beschikking stellen van (klein) materiaal dat hoort bij de levering van een bepaalde bouwstof (kunststof moffen, art. 25.15.01 lid 03).

Kortom, hieruit blijkt dat een inschrijver terdege rekening moet houden met wat in deel 3 is beschreven. Mochten hierin onduidelijkheden zijn dan dient een inschrijver deze te stellen bij de inlichtingen.

Jan Kooistra
2 jaar geleden

Er is eens een RAWeetje aan gewijd: https://www.raw.nl/thema/gebruik-van-raw/blog/57-komen-kostenbepalende-factoren-ook-buiten-de-besteksposten-voor.

En lees hier vraag 5 eens: https://www.crow.nl/ondersteuning/helpdesk/veelgestelde-vragen-thema-s/contracteren

Groeten, Jan Kooistra

Ron Reijnders
2 jaar geleden

De vraag is n.m.m. onvoldonde concreet om te kunnen beantwoorden. Ik denk dat bij een concrete vraagstelling het antwoord ook beter en concreter wordt.
Enkele aandachtspunten:
- In beginsel is nooit een verwijzing naar deel 3 nodig want deel 3 hoort bij de overeenkomst. Dus dat lijkt me geen argument om als meer werk te vragen.
- dan is de vraag hoie de bepaling is gecodeerd. als een '02 of als een 05' 'bepaling 
- is de werkzaamheid in redelijkheid kwantificeerbaar en calculeerbaar. 
Zo niet, dan had het op uw weg gelegen om daar bij inlichtingen eerst vragen over te stellen. (u mag als u iets niet begrijpt dit niet zo maar negeren.
(bijv. ad 05-bepaling: bij pasmaken van bestrating moet er dan eerst wel een post zijn voor het aanbrengen vd bestrating en moet de steensoort en afmeting, het verband en de wegbreedte - bij benadering - dan wel bekend zijn.)

Ron Reijnders
2 jaar geleden

Ook kan een bepaling in Hoofdstuk 01 van deel 3 staan dan is het verhaal weer anders. 

Ron Reijnders
2 jaar geleden

Misschien een overkil aan antwoorden maar hier een andere n.m.m. nog niet genoemde situatie. 
Bij toeval liep ik vandaag denk ik tegen dezelfde vraag op:
art. 82.12.23 in deel 3 luidt:
Vóór het storten van het beton op zandbed of granulaat dient deze laag voldoende vochtig te zijn, dan wel bevochtigd te worden om wateronttrekking aan de betonspecie te voorkomen. 
Krijg de ON dat betaald of moet dat zonder bijbetaling worden gedaan?
In de Standaard staat: 
82.14 Risicoverdeling 
82.14.01 Verwerken betonspecie

   
 

01

Indien het treffen van voorzieningen, die noodzakelijk zijn ter voorkoming van onttrekking van vocht aan de betonspecie door de ondergrond, meer omvat dan het met water besproeien van de ondergrond direct voorafgaand aan het aanbrengen van de betonspecie, worden deze voorzieningen als meer werk vergoed, voor zover deze voorzieningen niet in het bestek zijn voorgeschreven.

Ik ben dus bang dat de Standaard toch helder is en de ON het watergeven niet kan claimen, tenzij hij een verhaal heeft dat past in de genoemde uitzondering. Hierbij kan men denken aan het aanbrengen van folie. Als dat wordt verlangd krijgt de ON de folie dus wel betaald. 
In dit geval staat het antwoord dus in een '04-bepaling' van de Standaard.

De vraag blijft n.m.m. of hier een eenmalige inspanning wordt verlangd of dat meer wordt verlangd (ik denk eenmalig maar wel gefaseerd)
Ik kan mij namelijk voorstellen dat bij een stort van 8 uur men dan niet volstaat met om 8.00 uur een kwartier natmaken.De ON zal het dan gefaseerd moeten uitvoeren en kost hem dan mogelijk de hele dag een trekker met sproeiwagen.     

Tim Aarsen
2 jaar geleden

Eens met dhr. Nas. Kijk eens in de paragrafen "bijbehorende verplichtingen" in de technische hoofdstukken in de Standaard RAW bepalingen. Daar staan ook zaken in die een aannemer moet doen of zelfs leveren bij het uitvoeren van specifieke activiteiten. Als we vervolgens inzoomen op een RAW bestek is het echt niet voldoende alleen te focussen op deel 2.2! Deel 3 is net zo belangrijk en zaken die daar staan zijn onderdeel van het bestek. Tijdens de aanbesteding kan een inschrijver hier best vragen over stellen en de OG vragen een activiteit als post op te nemen in deel 2.2 zodat de kosten transaprant gemaakt kunnen worden maar wil een OG dat niet (los van wat ik daar ook van vind...) dan heeft de aannemer na de aanbesteding een contract gesloten met de OG en zal hij toch echt alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst moeten uitvoeren; of ze nu in deel 2.2 of deel 3 beschreven zijn.

Juist dit punt benadrukken we altijd tijdens de RAW cursussen; de resultaatsverplichting is dagene wat in deel 2.2, deel 3 en de Standaard staat. Enkel focussen op deel 2.2 als het om "het afprijzen" gaat is niet voldoende!

HomeGroepenRAW Vacatures