RAWeetje

Waarvoor is de bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving?

Een ‘RAWeetje’ uit de serie met veel gestelde vragen van RAW-gebruikers.
Profielfoto van Mark van der Sluys
22 februari 2022 | 2 minuten lezen

In een RAW-bestek is het mogelijk om een bijdrage van 0,15% van de opdrachtsom voor het Fonds Fysieke Leefomgeving (voorheen Fonds Collectieve Kennis-CT (FCK-CT)) te verlangen. Dit is voor de opdrachtgever een vrijwillige bijdrage die via het bestek door de aannemer wordt overgemaakt aan het fonds. In veel RAW-bestekken wordt deze bijdrage ook daadwerkelijk verlangd, maar waaraan wordt dit geld uiteindelijk besteed?      

Het Fonds Fysieke Leefomgeving is een zelfstandige stichting. Het fonds wordt jaarlijks gevuld met circa twee miljoen euro middels vrijwillige afdrachten van overheden en andere opdrachtgevers. Deze afdrachten worden volledig besteed aan de doelstelling van het fonds: het ontwikkelen van collectieve en praktisch toepasbare kennis binnen de civiele techniek. Het fonds financiert projecten en programma’s voor de ontwikkeling en toepassing van kennis en laat de exploitatie van richtlijnen of tools aan de aanvragende partijen zelf over.

Daarbij neemt het fonds zelden 100 procent van de financiering van kennisontwikkeling voor zijn rekening. Het fonds is er een groot voorstander van dat andere partijen participeren. Doordat zij bereid zijn mee te betalen, treedt er een multipliereffect op en kunnen er extra stappen worden gezet. Dit is tevens van belang voor het draagvlak van de ontwikkelde producten in de sector.

 Het fonds stimuleert de ontwikkeling van collectieve kennis over vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen in de openbare ruimte en op het gebied van infrastructuur. De Programmaraad van het fonds heeft een koersdocument opgesteld voor de komende 10 jaar. Thema’s uit dit document worden periodiek vastgesteld en verder uitgewerkt in een jaarlijks werkprogramma. Het kan gaan om thema’s die nu of in de nabije toekomst relevant zijn, en waarbij altijd behoefte bestaat aan kennis op collectief niveau. Dit doet het fonds op basis van actueel inzicht in de behoeften van overheden.

Het werkprogramma wordt besproken in de Programmaraad van het fonds. Die raad bestaat uit leden afkomstig van gemeenten, provincies en waterschappen. Allen vertegenwoordigers van de stakeholders van het fonds. Datzelfde geldt voor de leden van de Raad van Toezicht. Het koersdocument en het werkprogramma legt de raad als bindend advies voor aan de Bestuurder.

Het fonds voorziet hiermee in middelen voor activiteiten die niet op projectbasis gefinancierd kunnen worden. Grofweg kunnen deze ingedeeld worden in:

  1. overdracht van kennis, het vervullen van een platformfunctie (vraagbaak, consultatie, vertegenwoordiging) en het opbouwen en onderhouden van daarmee verbonden nationale en internationale netwerken;
  2. initiatieven voor algemeen onderzoek, voorschriftenwerk en kaderscheppend onderzoek;
  3. projecten waarvoor het aantal belanghebbenden zo groot is dat inning van projectgebonden bijdragen niet praktisch uitvoerbaar is, dan wel projecten waarvan de kosten het totaal van de door de initiatiefnemers bijeengebrachte bijdragen overschrijden;
  4. activiteiten voor nationale en internationale normering.

CROW voert werkprogramma uit

De uitvoering van het werkprogramma heeft het Fonds Fysieke Leefomgeving bij CROW neergelegd, vanwege de onafhankelijke positie van CROW in de civieltechnische en infra-sector en de organisatorische capaciteit van het kennisinstituut. Voor zowel de samenstelling als de uitvoering van het werkprogramma onderhoudt de Programmaraad intensief contact met CROW. De raad wordt daarbij naar behoefte ondersteund door een programmasecretaris.

CROW krijgt de opdracht van het fonds om projecten uit te voeren en om kennis te ontwikkelen die beantwoordt aan de vragen die zijn geformuleerd door de Programmaraad. Dat doet het kennisinstituut in nauwe samenwerking en met hulp van marktpartijen (adviesbureaus, aannemers, leveranciers) en andere kennisinstituten. Bij de verschillende onderdelen van het werkprogramma schakelt CROW ‘onderaannemers’ in om de inhoudelijke ontwikkeling optimaal te realiseren.

Meer weten over het Fonds Fysieke Leefomgeving? Kijk op hun website.

Download hier de PDF versie van het RAWeetje