RAWeetje

Hoe komen RAW-teksten tot stand?

Een ‘RAWeetje’ uit de serie met veel gestelde vragen van RAW-gebruikers.
4 juni 2020 | 4 minuten lezen

RAW is al jaren een begrip in de infrasector. Maar hoe komen RAW-teksten zoals de Standaard RAW Bepalingen nu precies tot stand? Wie maakt ze? En op welke regels zijn de teksten gebaseerd? Je zou denken dat iedereen dat inmiddels wel weet. Dit blijkt echter niet het geval, ondanks dat RAW de klassieker is onder de contractvormen.

RAW is een product dat op basis van uitgangspunten die nadrukkelijk door opdrachtgevers en aannemers zijn overeengekomen en door diezelfde partijen wordt gemaakt en bewaakt. Dit is vrij uniek in onze wereld, ook internationaal gezien.

Rijkswaterstaat en de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB) hebben jaren geleden de handen ineen geslagen om gezamenlijk een standaardbestek te ontwikkelen. Samen hebben ze daarvoor in 1972 de Stichting RAW opgericht. Beide wilden af van de verscheidenheid aan besteksvormen. Bovendien moest het bestek zich lenen voor geautomatiseerde verwerking. Inmiddels is de Stichting RAW opgegaan in de Stichting CROW, zijn we tientallen jaren verder en is RAW op veel punten doorontwikkeld en gemoderniseerd. De uitgangspunten en de unieke wijze waarop de teksten tot stand komen, zijn echter behouden.

Uitgangspunten

Bij het opstellen van RAW-teksten gelden de volgende in overleg tussen partijen afgesproken uitgangspunten:

–      de UAV 2012;
–      de gelijkwaardigheid van contractpartijen;
–      een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden;
–      duidelijke en eenduidige besteksinformatie;
–      uitvoeringsvrijheid van de aannemer;
–      kostenhomogene besteksposten;
–      betaling naar productie.

Gebaseerd op deze uitgangspunten worden in werkgroepen bepalingen en resultaatsbeschrijvingen opgesteld. Bepalingen die algemeen te stellen zijn aan uit te voeren werken worden opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen. Deze Standaard wordt in een bestek van toepassing verklaard. 

Bepalingen die per werk verschillen kunnen in het bestek worden opgenomen, in aanvulling op de Standaard RAW Bepalingen. De bestekschrijver gebruikt resultaatsbeschrijvingen voor het opstellen van zijn besteksposten. Met behulp van deze teksten worden de RAW-bestekken geschreven, waarbij gebruik wordt gemaakt van daarvoor speciaal door softwarebedrijven ontwikkelde programmatuur voor het maken van bestekken.

Werkwijze en procedure

RAW-teksten worden opgesteld en geactualiseerd op basis van door CROW ontvangen signalen uit de markt, voornamelijk afkomstig van de partners in het infrabouwproces. Dit gebeurt in werkgroepen. Deze RAW-werkgroepen zijn ‘paritair’ van samenstelling: zowel deskundigen van de opdrachtgevers als van de aannemers zijn op basis van gelijkwaardigheid vertegenwoordigd. CROW heeft daarbij vooral een voorbereidende en begeleidende taak. Ook bewaakt CROW de samenhang tussen de verschillende RAW-onderdelen.

Behalve de werkgroepen zijn uiteraard ook de Juridische en Bestekstechnische Commissie en de Beheerraad (zie kader) paritair van samenstelling. Je kunt dus gerust stellen dat RAW-teksten worden opgesteld en bewaakt door de partijen die de teksten in contracten ook gaan gebruiken. CROW faciliteert dat proces en beheert het resultaat.

Draagvlak

Na de oprichting zijn steeds meer organisaties en instellingen betrokken geraakt bij dit werk van CROW. Vrijwel alle organisaties die belang hebben bij het infrabouwproces hebben hun inbreng.

De voornaamste participanten zijn: Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaat- en Milieudiensten, gemeenten, waterschappen, NLingenieurs, ProRail, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, VHG en de NVTB. Deze werkwijze zorgt voor een breed draagvlak.

Toekomst

RAW is van oorsprong ontwikkeld voor het opstellen van contracten waarbij de opdrachtgever precies aangeeft wat hij wil; afbakening van verantwoordelijkheden overeenkomstig de UAV.

Steeds meer aannemers gebruiken RAW, bijvoorbeeld om aan te tonen dat ze aan de contracteisen voldoen - bij een niet-RAW-contract - of om hun organisatie aan te sturen.

Voor hybride en geïntegreerde contracten kunt u gebruik maken van de CROW Basisspecificaties. Deze Basisspecificaties  zijn gebaseerd op de Standaard RAW Bepalingen, maar zijn ontdaan van de juridische context (UAV).

De CROW Basisspecificaties zijn beschikbaar via het platform CROW ProContract. Dit platform biedt tools, kennis en hulpmiddelen die u faciliteren bij het aanbesteden, contracteren en uitvoeren van infracontracten. Bijvoorbeeld bij het kiezen van de contractvorm (RAW of geïntegreerd). Ook bevat het tools voor het opstellen van contract- en aanbestedingsdocumenten en documenten voor beoordeling en gunning. 

De komende jaren zal RAW echter ook in de huidige vorm nog blijven bestaan, zodat iedereen die dat wil van dit toch unieke product gebruik kan maken.

Meer weten?

Bestel of download de gratis brochure ‘RAW in kort bestek’ via www.raw.nl/thema/gebruik-van-raw/documenten

Meer informatie over CROW ProContract en RAW kunt u vinden via de websites van CROW (www.crow.nl) en van RAW (www.raw.nl).

De wijze waarop de RAW-teksten uiteindelijk tot stand komen , gebeurt volgens een strikte, met partijen afgesproken procedure:

RAW-werkgroep

De werkgroep formuleert voor zijn onderwerp bepalingen en resultaatsbeschrijvingen en toetst deze voornamelijk op juistheid en volledigheid in technische zin, aanvaardbaarheid voor wat betreft de risicoverdeling en interpretatie van de RAW-uitgangspunten alsmede aanvaardbaarheid in bedrijfsorganisatorische en administratieve zin.

Interne beoordeling

Om de samenhang tussen de verschillende RAW-onderdelen te waarborgen, vindt er, nadat de werkgroep de teksten heeft geformuleerd, een interne beoordeling bij CROW plaats. 

Juridische en Bestekstechnische Commissie RAW

De teksten worden vervolgens in de vorm van een concept-tervisielegging voorgelegd aan de Juridische en bestekstechnische commissie. Toetsingscriteria van deze commissie zijn met name: eenduidigheid, sluitendheid en juiste formulering in juridisch/technische zin, aansluiting op UAV en de aanbestedings- en andere daarvoor in aanmerking komende regelgeving en ten slotte gebruik van de Nederlandse taal.

CROW Beheerraad Aanbesteden en Contracteren

Daarna wordt het onderwerp, al dan niet voorzien van aandachts- en vraagpunten, aan de Beheerraad aangeboden waarbij om een voorlopige goedkeuring wordt gevraagd. Toetsingscriteria zijn voornamelijk formeel.

Tervisielegging

Na verkrijging van de voorlopige goedkeuring vindt in breed verband tervisielegging plaats, waarbij de buitenwacht en achterbannen worden verzocht commentaar te geven. Gelijktijdig wordt het onderwerp vrijgegeven voor toepassing in bestekken.

Herhaling proces

Na verstrijken van de commentaar-periode wordt bovenstaande procedure opnieuw doorlopen - van werkgroep tot en met Beheerraad - gericht op het ontvangen commentaar en het verwerken daarvan. Uiteindelijk krijgt de Beheerraad het onderwerp ter vaststelling aangeboden. Hiermee zijn de bepalingen en resultaatsbeschrijvingen gereed voor opname in de RAW-systematiek.

Download hier de PDF versie van het RAWeetje

HomeGroepenRAW Vacatures