RAWeetje

Wat regelt RAW met betrekking tot V&G?

De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwetgeving brengt voor zowel de opdrachtgevende als de aannemende partij verplichtingen met zich mee.
3 juni 2020 | 3 minuten lezen

Het Arbeidsomstandighedenbesluit, dat onderdeel is van die wetgeving, brengt verplichtingen met zich mee tot het opstellen van een V&G-plan. In de RAW-systematiek zijn er in twee hoofdstukken bepalingen opgenomen over het V&G-plan.

De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwetgeving is van toepassing, ook op werken die uitgevoerd worden vanuit een RAW-contract. Die wetgeving bestaat uit drie onderdelen:

–      Arbeidsomstandighedenwet;

–      Arbeidsomstandighedenbesluit;

–      Arbeidsomstandighedenregeling;

De Arbowet vormt de basis van de Arbowetgeving. Hierin staan de algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. Hierin staan de regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat hierbij om concrete voorschriften.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit is wetgeving opgenomen omtrent het Veiligheids- en Gezondheidsplan. In de RAW-systematiek zijn vervolgens bepalingen opgenomen over het Veiligheids- en Gezondheidsplan om deze verplichting vanuit het besluit een plaats te geven binnen de systematiek.

Over het Veiligheids- en gezondheidsplan is in het besluit het volgende opgenomen: ‘De opdrachtgever zorgt ervoor dat ten aanzien van bouwwerken die voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlage II bij de richtlijn of een bouwwerk ten aanzien waarvan een melding verplicht is, een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld.’

In de Standaard RAW Bepalingen wordt het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) in twee hoofdstukken genoemd, in hoofdstuk 01 paragraaf 19 en in hoofdstuk 17 paragraaf 03.

Hoofdstuk 01

In hoofdstuk 01 van de Standaard RAW Bepalingen staan de algemene en administratieve bepalingen, paragraaf 19 van dit hoofdstuk gaat over arbeidsomstandigheden.

In deze bepaling wordt toegelicht dat de opdrachtgever vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit, bij bepaalde bouwwerken, verantwoordelijk is voor het (laten) opstellen van een V&G-plan. In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat wat er tenminste vermeld moet worden in het V&G-plan. Lid 01 van deze bepaling stelt dat het door de opdrachtgever opgestelde V&G-plan deel uitmaakt van het bestek.

Het V&G-plan moet telkens zijn aangepast aan de voortgang in het bouwproces. Op enig moment kan de aannemer de verplichting hebben om het ‘V&G-plan uitvoeringsfase’ op te stellen. Dat plan is gebaseerd op het oorspronkelijk V&G-plan. Lid 02 van deze bepaling stelt dat de aannemer in die situatie alleen verantwoordelijk is voor dat deel van het V&G-plan waaraan hij invulling heeft gegeven. De aannemer is niet verantwoordelijk voor het deel waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit.

In deze bepaling, onder lid 01 wordt toegelicht dat de aannemer de verplichting kan hebben, vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit, om één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan te stellen. En dat die coördinator dan uitvoering geeft aan de coördinatietaken die beschreven staan in het Arbeidsomstandighedenbesluit:

a.   coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;

b.   de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezig werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats;

c.   de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren;

d.   de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;

e.   ervoor te zorgen dat het V&G-plan worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;

f.    aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen als bedoel onder a en b.

In lid 02 van deze bepaling is geregeld dat bij verschillende werken die elkaar (kunnen) beïnvloeden, bovengenoemde taken door één aannemer worden uitgevoerd. In de bestekken staat welke aannemer verantwoordelijk is voor de coördinatie.

Hoofdstuk 17

In paragraaf 17.03 ‘informatieoverdracht’ staat een bepaling over het V&G-plan in relatie tot het werken in verontreinigde bodem.

In deze paragraaf zijn aanvullende bepalingen opgenomen die beschrijven wat er uitgevoerd moet worden rondom het V&G-plan bij werken in verontreinigde bodem. Het belang tot het hebben van een V&G-plan bij dit type werken is groot. Daarbij is tevens bepaald dat:

  • het V&G-plan door de aannemer aangevuld moet worden;
  • wanneer de aannemer dit plan aan de directie moet aanbieden, én;
  • het plan in overeenstemming moet zijn met de CROW-publicatie ‘Werken in of met verontreinigde bodem’.

Overige vermeldingen V&G-plan

In de Catalogus Bepalingen zijn ook bepalingen opgenomen die gaan over Arbeidsomstandigheden en specifiek over de veiligheids- en gezondheidscoördinatie.

In de UAV 2012, die van toepassing zijn bij het gebruik van de RAW-systematiek, staat in paragraaf 27 in lid 1: ‘De directie maakt weekrapporten op. Hierin worden onder meer aantekeningen opgenomen betreffende: voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van personen.'

Download hier de PDF versie van het RAWeetje

HomeGroepen