RAWeetje

Geluidshinder in een RAW-bestek: Hoe zit dat?

Geluidshinder is een veelbesproken onderwerp in de Nederlandse samenleving.
4 juni 2020 | 3 minuten lezen

Ook voor de GWW-sector blijkt geluidsoverlast steeds belangrijker te worden en bestaat er steeds meer de behoefte aan eenduidige en toepasbare regelgeving in het bouwcontract, waarbij concurrentieverhoudingen niet onnodig worden verstoord en tegelijkertijd de leefomgeving niet onnodig wordt belast. Kortom, waar moet de bestekschrijver aan denken bij mogelijke geluidshinder? 

Verplichtingen van de opdrachtgever

De UAV vermeldt in paragraaf 5 lid 1a dat de opdrachtgever moet zorgen voor de ‘publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, die voor de opzet van het werk volgens het bestek vereist zijn’ en dat de aannemer tijdig hierover moet kunnen beschikken. In dit kader zal de opdrachtgever moeten onderzoeken of en zo ja welke geluidseisen door de overheid worden gesteld. En of voor de oprichting van het werk daarvoor bijvoorbeeld een vergunning is vereist.

Verplichtingen van de aannemer

De aannemer daarentegen is op grond van de UAV, paragraaf 6 lid 10 verantwoordelijk voor het verkrijgen van ‘publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, die hij nodig heeft of wenst voor zover zij niet behoren’ … tot de opzet van het werk. In combinatie met paragraaf 6 lid 4 van de UAV, die de uitvoeringsverantwoordelijkheid van de aannemer beschrijft, is de aannemer verplicht zorg te dragen voor de benodigde toestemmingen indien, in dit geval, geluidsoverlast zou kunnen ontstaan vanwege de door hem gekozen wijze van uitvoering. De aannemer heeft in dit kader ook de verplichting ervoor te zorgen dat geen nodeloze hinder ontstaat voor de opdrachtgever dan wel voor derden. Een verplichting ingevolge paragraaf 6 lid 6 van de UAV.

In de praktijk ontstaat hier dan ook gelijk het probleem. Welke partij is nu verantwoordelijk voor welke vergunningen bijvoorbeeld? Is het nu nodig voor de opzet van het werk of is dat het gevolg van de door de aannemer gekozen uitvoeringswijze? De vraag of de aannemer een keuze heeft in de wijze van uitvoering is dan ook bepalend. Heeft hij geen keuze en kan het werk niet op een andere wijze gemaakt worden, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de benodigde toestemmingen. Op dat moment is er immers sprake van de opzet van het werk. Voorbeelden daarvan zijn:

  • baggerwerk; dit zal altijd machinaal geschieden, de opdrachtgever zal dan de voorwaarden waaronder het werk kan worden uitgevoerd, de geluidshinder of -belasting, moeten uitzoeken en aangeven;
  • heiwerk; hiervoor geldt hetzelfde als voor baggerwerk;
  • bemaling; indien dit in het bestek is voorgeschreven en er dus een pomp geplaatst moet worden, moet bekend zijn waaraan het geluidsniveau, -hinder of -belasting moet voldoen;
  • verkeersomleidingen; indien voorgeschreven zal onderzocht moeten zijn of op de omleiding nadere beperkingen met betrekking tot geluidshinder aanwezig zijn.

Soms is het uitsluitend de werkwijze van de aannemer en dan zal hij moeten onderzoeken of die werkwijze aan de wettelijke bepalingen (bv. gemeentelijke verordening) voldoet. 

Een voorbeeld daarvan is het graven van een sleuf; het is aan de aannemer of hij dit machinaal gaat doen of dat hij het met de schop laat uitvoeren.

De opdrachtgever c.q. bestekschrijver zal moeten nagaan of ter plaatse van het desbetreffende werk nadere eisen worden gesteld aan geluidshinder. Als dit het geval is, zullen deze eisen in het bestek moeten worden overgenomen, zodat de inschrijvers, voorafgaand aan de aanbieding, weten welke beperkingen zij krijgen opgelegd tijdens de uitvoering. Hierdoor kan hij zijn werk zodanig afstemmen op de omgeving van het werkterrein, dat er geen nodeloze hinder veroorzaakt wordt aan leefomgeving of personen.

Wanneer eisen gesteld worden afhankelijk van emissie of immissie, zal nagegaan moeten worden op welke wijze deze eisen in het bestek moeten worden verwoord. Vermeld kunnen worden:

  • op welke hoogte en op welke afstand wordt gemeten;
  • hoeveel het equivalente geluidsniveau mag bedragen, waarbij vaak verschillende waarden gelden voor de diverse tijdstippen van een etmaal;
  • hoe het gesteld is met bijzondere dagen;
  • de wijze van meting;
  • en eventueel kan worden aangegeven waaraan incidentele verhogingen van de geluidemissie mogen voldoen. Tijdsduur en hoogte van de extra belasting in dB(A) is hierbij bepalend.

De door opdrachtgever of bestekschrijver uitgezochte geluidseisen behoren als bijlage bij het bestek te worden gevoegd en in Deel 2.1 paragraaf 04 als bijlage te worden genoemd. In die zin is ook art. 22.02.04 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen bedoeld.

Download hier de PDF versie van het RAWeetje

HomeGroepen