RAW-besteksvormen

Met de RAW-systematiek zijn diverse besteksvormen mogelijk. Door deze variatiemogelijkheden is de RAW-systematiek een breed inzetbaar systeem.

De twee soorten RAW-bestekken zijn:

  • RAW-bestek: een werk wordt in zijn geheel in één keer opgedragen en daarna volgens de planning van de aannemer uitgevoerd.
  • RAW-raamovereenkomst: de aard van de werkzaamheden en de prijs per eenheid zijn vooraf bekend. Omvang en tijdstip kan variëren en het werk wordt in gedeelten via deelopdrachten opgedragen.

In beide contractvormen is het gebruik van beeldkwaliteit mogelijk.

RAW bestek: de kenmerken

Een RAW-bestek dient als informatiedrager en contractdocument tussen opdrachtgever en aannemer. De verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de risico`s van beide contractpartners zijn op een evenwichtige wijze afgebakend.

Het RAW-bestek kenmerkt zich door:

  • Standaardindeling
  • Staat met resultaatsverplichtingen
  • Standaardregeling voor de betaling van het werk
  • Inschrijvingsstaat
  • Scheiding tussen productiegebonden en niet-productiegebonden kosten

RAW-raamovereenkomst

Kenmerkend voor de totstandkoming van een RAW-raamovereenkomst is dat er een grote mate van onzekerheid bestaat over de aard en omvang van de totale prestatie, van tijd en locatie voor specifieke werkzaamheden en over de totale omzet in de looptijd van de overeenkomst. De opdrachtgever sluit met de aannemer een overeenkomst af waarbij de aannemer in deelopdrachten werkzaamheden tegen de vooraf overeengekomen prijzen per eenheid uitvoert. In veel gevallen worden de uit te voeren hoeveelheden van in opdracht te geven werkzaamheden vooraf bepaald. Denk aan onderhoud, herstelwerkzaamheden of renovaties. 

Als het niet mogelijk is om hoeveelheden vooraf vast te stellen, kunnen de hoeveelheden ook tijdens of na afloop van de werkzaamheden worden bepaald. Voor werkzaamheden bij calamiteiten is dit handig, maar ook gladheidsbestrijding is een praktisch voorbeeld. Vooraf is niet te bepalen hoe vaak het glad wordt en wanneer en hoe vaak er gestrooid moet worden. De hoeveelheid wordt dus tijdens de uitvoering van het werk bepaald. De RAW-raamovereenkomst biedt ook voor dergelijke werkzaamheden uitkomst.

Lees meer over de RAW-raamovereenkomst in het artikel RAW-raamovereenkomst nader toegelicht.

Beeldkwaliteit in een RAW-bestek of RAW-raamovereenkomst

Binnen de RAW-systematiek vindt u mogelijkheden om onderhoudsbestekken op te stellen op basis van kwaliteitseisen voor openbare ruimte. Het gebruik van beeldkwaliteit zien we vooral bij groenvoorzieningen, onkruidbeheersing op verhardingen en zwerfafval en veegvuilbeheersing. Het voornaamste kenmerk is dat bij gebruik van beeldkwaliteit niet wordt omschreven wanneer en hoe vaak iets gedaan moet worden, maar wat het doorlopende resultaat moet zijn. Bijvoorbeeld: een omschrijving waarbij wordt omschreven in welke mate onkruid mag voorkomen op verharding. Dit gebeurt met het gebruik van beeldmeetlatten uit de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 (KOR 2018) en het benoemen van een kwaliteitsniveau waarbij specifieke eisen horen. 

Op basis van de beeldmeetlatten zijn resultaatsbeschrijvingen opgesteld die in 2020 worden opgenomen in de RAW-catalogus Resultaatsbeschrijvingen. De bijbehorende prestatie-eisen uit de beeldmeetlatten worden opgenomen in de technische hoofdstukken van de Standaard RAW Bepalingen 2020. Voorbeelden van een juiste toepassing van beeldkwaliteit in een RAW-bestek tot het verschijnen van de Standaard 2020 zijn opgenomen in het RAW-cursusbestek 2020. 
In paragraaf 01.24 van de Standaard zijn algemene bepalingen opgenomen voor de omgang met beeldkwaliteit in een RAW-bestek. 
Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over het werken met beeldkwaliteit.
 

Hoe werkt het?

De aannemer zorgt ervoor dat de gevraagde beeldkwaliteit op basis van de beeldmeetlatten, het benoemde kwaliteitsniveau en de daarbij behorende minimum eisen wordt gewaarborgd gedurende de looptijd van het contract. 

De aannemer kan daarbij zelf verantwoordelijk zijn voor het bepalen wanneer werkzaamheden worden verricht. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van beschrijvingen met de eenheid ‘week’. Hij krijgt daarbij per betalingstermijn een vast bedrag betaald op basis van zijn inschrijving (prijs per week).

Ook kan beeldkwaliteit worden gebruikt om de aannemer alleen in te zetten en te betalen als het beeld niet meer voldoet aan het vereiste kwaliteitsniveau. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van beschrijvingen met de eenheid stuks, meter of m2. Hierbij inventariseert de aannemer of de openbare ruimte nog voldoet aan de vereiste kwaliteitsniveau’s. Op basis van die inventarisatie(s) voert de aannemer vervolgens werkzaamheden uit, die betaald worden op basis van het daadwerkelijk uitgevoerde hoeveelheden en op basis van zijn inschrijving (prijs per stuk, meter, m2). 

Bij betaling op basis van de eenheid ‘week’ controleert de directie 4-wekelijks of de openbare ruimte voldoet aan de vereiste kwaliteitsnivea’s. De opdrachtgever zal zijn gehele openbare ruimte daarvoor moeten indelen in meetlocaties en op basis hiervan a-select moeten bepalen aanwijzen waar zal wordenwordt gemeten. Per periode van vier weken zullen de te meten meetlocaties telkens opnieuw a-select worden bepaaldzullen telkens verschillende locaties worden gemeten. Met deze metingen kan de directie kunt u bepalen of de opdrachtnemer aannemer voldoet aan zijn verplichtingen. Afhankelijk van de uitslag kan eventueel korting op de aanneemsom aannemingssom plaatsvinden. Daarnaast is in paragraaf 01.24 van de Standaard vastgelegd hoe u moet omgaan met klachten en (besteks-)meldingen.