RAW-teksten

Onze werkgroepen houden zich onder andere bezig met het voorbereiden van RAW-teksten. Het gaat dan om aanpassing van bestaande teksten of om nieuwe teksten. Wij begeleiden ze hierbij.

In deze werkgroepen zitten opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs, en overige vaktechnische deskundigen van een groot aantal organisaties uit de gww-sector. 

Wat is de aanleiding?

Een specifieke vraag die de markt heeft is aanleiding voor nieuwe RAW-teksten of wijzigingen in teksten. Wij kijken dan eerst naar de mate waarin bestaande teksten worden gebruikt in RAW-bestekken.

Praktijkvoorbeeld

Enkele jaren geleden hebben opdrachtnemersorganisaties een bestekstekst voor duurzame social return aangeboden aan CROW, om hiermee lijn te brengen in de veelheid van SROI-bepalingen die in omloop zijn bij gemeenten. CROW is een werkgroep gestart met als doel (RAW-)standaardteksten op te stellen voor social return, (mede) op basis van de aan CROW aangeboden bestekstekst voor duurzame social return. In de werkgroep zijn zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers vertegenwoordigd. Inmiddels is de werkgroep klaar, het resultaat vastgesteld en voor gebruik beschikbaar.

Proces

Het vaststellen van RAW-teksten is een proces waarbij de teksten een verschillende status hebben totdat ze definitief zijn vastgesteld. De teksten liggen eerst ter consultatie en daarna liggen ze ter visie. Vervolgens krijgen ze de status ter visie gelegd en tot slot worden ze vastgesteld. Na vaststelling kunnen er nog errata vastgesteld worden.

Organisaties die een overeenkomst hebben voor het toepassen van de RAW-systematiek ontvangen schriftelijk bericht zodra een nieuwe tekst ter visie wordt gelegd.

Toepassing RAW-teksten

Vanaf het moment dat teksten ter visie liggen mag de bestekschrijver ze al gebruiken. Als ze zijn vastgesteld moet hij ze opnemen in zijn bestekken. Iedere status van een tekst vindt u in de Online Kennismodule Contracteren.

Ter consultatie liggend 

CROW ontvangt graag reacties op teksten die in ontwikkeling zijn. We willen belanghebbenden zo vroeg mogelijk informeren over de onderwerpen die in behandeling zijn. Dit doen we door teksten ter consultatie te leggen.

Ter visie liggend 

De werkgroep legt de nieuwe teksten voor aan de ’Juridische en Bestek-technische commissie’. Deze commissie controleert of de teksten juridisch goed zijn en voldoen aan de uitgangspunten van de RAW-systematiek. Alle belanghebbenden kunnen vervolgens binnen een vastgestelde termijn op- en aanmerkingen geven over deze teksten. Dit noemen we ‘ter visie liggende teksten’.

Ter visie gelegd

Als de commentaarperiode is verstreken verwerkt de werkgroep de opmerkingen van de belanghebbenden. Dit noemen we ‘ter visie gelegde teksten’. 

Heeft u een bepaalde ter visie gelegde RAW-tekst in bestekken toegepast en kunt u deze niet (meer) op deze pagina terugvinden? Neem dan contact op met de helpdesk.

Vastgestelde teksten 

De RAW-raad stelt de RAW-tekst definitief vast. Daarmee zijn de nieuwe of gewijzigde teksten integraal onderdeel van de RAW-systematiek. In de Online Kennismodule Contracteren vindt u de complete en actuele systematiek. 

Toepassing

U bent niet verplicht om vastgestelde teksten toe te passen in uw RAW-bestekken. Als u niet wilt wachten op de eerstvolgende versie en de teksten al eerder wilt gebruiken moet u tot die tijd deze zelf via uw bestek van toepassing verklaren.

De teksten die in 2025 worden opgenomen in de RAW-systematiek vindt u hier:

  • Op te nemen in de jaarversie 2025 van de RAW-systematiek (volgt).

Vastgestelde teksten die in eerdere jaarversies zijn opgenomen zijn ook beschikbaar:

Heeft u een bepaalde vastgestelde RAW-tekst in bestekken toegepast en kunt u deze niet (meer) op deze pagina terugvinden? Neem dan contact op met de helpdesk.

Benamingen en aanduidingen in RAW

In het Handboek RAW zijn benamingen en aanduidingen in RAW vastgelegd. Hier mag niet van worden afgeweken.
Met het oog op de jaarlijkse release van RAW willen we belangrijke benamingen en aanduidingen nog extra onder de aandacht brengen.
Bekijk hiervoor het volgende document: 

Errata

Errata op de RAW jaarversie 2015:

•             Errata op de Standaard RAW Bepalingen 2015
•             Errata op de Catalogus met resultaatsbeschrijvingen
•             Errata op de Catalogus met bepalingen
•             Errata op het Algemeen Besteksbestand RAW.

Errata op de RAW jaarversie 2010:

•             Errata op de Standaard RAW Bepalingen 2010
•             Errata op de Catalogus met resultaatsbeschrijvingen
•             Errata op de Catalogus met bepalingen
•             Errata op het Algemeen Besteksbestand RAW